State of Health in the EU

Ülevaade

„State of Health in the EU“ on Euroopa Komisjoni kaheaastane algatus, mille eesmärk on anda poliitikakujundajatele, huvirühmadele ja tervishoiutöötajatele faktilisi ja võrreldavaid andmeid ning tutvustada ELi riikide tervishoiusüsteeme. See korrapärane tsükkel töötati välja koostöös Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning organisatsiooniga European Observatory on Health Systems and Policies.

Kaheaastane tsükkel „State of Health in the EU“ koosneb neljast põhietapist.

  • OECD koostatav aruannete sari „Health at a Glance: Europe“ on horisontaalsete teemade kogu.
  • Iga ELi riigi terviseprofiil on kohandatud vastavalt konkreetse riigi olukorrale ja eripärale ning selles hinnatakse riigi tervishoiusüsteemi tugevaid ja nõrku külgi.
  • Riikide terviseprofiilide juurde kuuluvas aruandes tehakse valdkonnaüleseid järeldusi, seostakse ühised poliitikaprioriteedid ELi riikide üleselt ja uuritakse üksteiselt õppimise võimalusi.
  • Vabatahtlik teabevahetus – kaheaastase tsükli lõpus võivad ELi riikide tervishoiuasutused taotleda vabatahtlikku teabevahetust algatuse „State of Health in the EU“ taga olevate ekspertidega, et arutada järeldusi ja võimalikke poliitikalahendusi.

Uuringuid teevad tervishoiueksperdid ja nende eesmärk on toetada poliitika kujundamist, mitte esitada soovitusi. Tsükkel on kooskõlas poliitikaeesmärkidega, mis püstitati komisjoni 2014. aasta teatises tulemuslike, kättesaadavate ja paindlike tervishoiusüsteemide kohta.

Video