State of Health in the EU

Ülevaade

Algatuse „Tervislik seisund ELis“ eesmärk on muuta tervishoiusüsteemi alane teave, valdkondlikud eksperditeadmised ja parimad tavad hõlpsalt kättesaadavaks poliitikakujundajatele ja kõigile teistele, kes tervishoiupoliitikat mõjutavad.

Seda haldab Euroopa Komisjon, kuid jätkuvalt ELis teadmiste jagamise eesmärgi täitmisel on seejuures abi ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning Euroopa tervishoiupoliitika ja -süsteemide vaatluskeskuse (vaatluskeskus) tööst.

Algatuse „Tervislik seisund ELis“ raames võetakse lihtsas keeles koostatud sisutihedates aruannetes kokku kõige uuemad tõendid tervise olukorra kohta.

Korduv algatus „Tervislik seisund ELis“ koosneb neljast põhietapist.

  • Algatuse „Tervislik seisund ELis“ juhatab alati sisse OECD ja komisjoni ühisaruanne „Health at a Glance: Europe“, milles hinnatakse ELis tervishoiusüsteemide tulemuslikkust horisontaalselt ja riigiüleselt.
  • Iga ELi riigi terviseprofiil on kohandatud vastavalt konkreetse riigi olukorrale ja eripärale ning selles hinnatakse riigi tervishoiusüsteemi tugevaid ja nõrku külgi.
  • Koos riikide terviseprofiilidega avaldatakse täiendav aruanne, milles tuuakse välja meie tervishoiusüsteemide ümberkujundamise kõige olulisemaid arengusuundumusi.
  • Vabatahtlik teabevahetus – kaheaastase tsükli lõpus võivad ELi riikide tervishoiuasutused taotleda vabatahtlikku teabevahetust algatuse „Tervislik seisund ELis“ taga olevate ekspertidega, et arutada järeldusi ja võimalikke poliitikalahendusi.

Liikmesriikidel on algatuse „Tervislik seisund ELis“ kordumisest abi, sest nad saavad selle kaudu juurde tõendusmaterjali. Komisjoni jaoks on algatus seevastu oluline ELi tasandi koostööks saadavate andmete ja poliitikaanalüüside tõttu. Näiteks koguneb selle kaudu kvaliteetset materjali, mida kasutatakse Euroopa poolaasta analüütilises etapis, et saada riigiaruannete koostamiseks usaldusväärseid teadmisi nii ELi kui ka liikmesriigi tasandi kohta.
Algatus on kooskõlas poliitikaeesmärkidega, mis püstitati komisjoni 2014. aasta teatises tulemuslike, kättesaadavate ja paindlike tervishoiusüsteemide kohta.

Video