State of Health in the EU

Přehled

State of Health in the EU (Zdravotní stav populace v EU) je dvouletá iniciativa Evropské komise, která poskytuje tvůrcům politiky, zájmovým skupinám a zdravotnickým odborníkům faktické, komparativní údaje a poznatky o zdraví a zdravotnických systémech v zemích EU. Celý cyklus je vyvíjen ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)European Observatory on Health Systems and Policies (Evropským střediskem pro sledování zdravotnických systémů a politik).

Dvouletý cyklus iniciativy s názvem State of Health in the EU (Zdravotní stav populace v EU) zahrnuje čtyři hlavní fáze:

  • Zpráva Health at a Glance: Europe, kterou připravuje OECD, představuje horizontální výchozí bod.
  • Zdravotní profily jednotlivých zemí, připravované s ohledem na kontext a specifika zemí EU, nabízejí hodnocení silných stránek i výzev, jimž jednotlivé zdravotnické systémy čelí.
  • Průvodní zpráva zveřejněná společně s příslušnými zdravotními profily zemí vyvozuje všeobecné závěry, propojuje společné politické priority jednotlivých zemí EU a zkoumá možnosti vzájemného učení.
  • Na konci dvouletého cyklu mohou zdravotnické orgány členských zemí EU požádat o dobrovolné výměny s odborníky, kteří vypracovali zprávu State of Health in the EU, a prodiskutovat s nimi závěry této zprávy a možná politická opatření.

Výzkum provádějí odborníci z oblasti zdravotnictví a jeho účelem je informovat a podporovat tvorbu politiky, nikoli tedy předkládat doporučení. Celý cyklus je v souladu s politickými cíli vytyčenými ve sdělení Komise z roku 2014 nazvaném Účinné, dostupné a odolné systémy zdravotní péče.

Video