State of Health in the EU

Přehled

Cílem cyklu State of Health in the EU je zajistit tvůrcům politik a aktérům, kteří se podílejí na utváření politik v oblasti zdraví, snadný přístup k informacím, odborným znalostem a osvědčeným postupům používaným ve zdravotnictví.

Řídí jej Evropská komise, ale v rámci trvalého úsilí o podporu sdílení znalostí v celé EU využívá poznatky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a European Observatory on Health Systems and Policies (Observatory) (Evropské středisko pro sledování zdravotnických systémů a politik).

Cyklus State of Health in the EU shromažďuje nejnovější poznatky o zdraví, které publikuje v řadě stručných a přehledných zpráv.

Pravidelný cyklus s názvem State of Health in the EU (Zdravotní stav populace v EU) zahrnuje čtyři hlavní fáze:

  • Každý cyklus State of Health in the EU je zahájen vydáním společné zprávy OECD a Komise s názvem Health at a Glance: Europe (Stručný pohled na zdraví obyvatel Evropy), která obsahuje horizontální posouzení výkonnosti systémů zdravotní péče jednotlivých zemí EU.
  • Zdravotní profily jednotlivých zemí, připravované s ohledem na kontext a specifika zemí EU, nabízejí hodnocení silných stránek i výzev, jimž jednotlivé zdravotnické systémy čelí.
  • Průvodní zpráva zveřejněná společně s příslušnými zdravotními profily zemí prezentuje některé z nejdůležitějších trendů transformace systémů zdravotní péče.
  • Na konci dvouletého cyklu mohou zdravotnické orgány členských zemí EU požádat o dobrovolné výměny s odborníky, kteří vypracovali zprávu State of Health in the EU, a prodiskutovat s nimi závěry této zprávy a možná politická opatření.

Cyklus State of Health in the EU pomáhá členským státům tím, že rozšiřuje základnu poznatků. Komise díky němu na oplátku získává analýzu údajů a politik, které usnadňují spolupráci na úrovni EU. Cyklus například poskytuje kvalitní podklady pro analytickou fázi evropského semestru, takže zprávy o jednotlivých zemích vycházejí ze spolehlivých informací jak na úrovni těchto zemí, tak na úrovni EU.
Celý cyklus je v souladu s politickými cíli vytyčenými ve sdělení Komise z roku 2014 nazvaném Účinné, dostupné a odolné systémy zdravotní péče.

Video