State of Health in the EU

Shrnutí

Evropská komise sdružuje mezinárodně uznávané odborníky v zájmu prohloubení znalostí pro oblast zdraví v jednotlivých zemích i celé EU.

Toto úsilí pomůže členským státům při tvorbě politiky založené na důkazech.

Dvouletý cyklus s názvem Zdravotní stav v EU zahrnuje čtyři výstupy:

  • dvouletou zprávu Stručný pohled na zdraví v Evropě, kterou připravuje Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – poslední verze z listopadu 2016
  • balíček zdravotních profilů jednotlivých zemí EU, který připravuje OECD a Evropské středisko pro sledování zdravotnických systémů a politik ve spolupráci s Komisí – první verze bude k dispozici v listopadu 2017
  • dokument Komise doprovázející zdravotní profily zemí – tato stěžejní zpráva se bude opírat o výsledky předchozích dvou výstupů a propojí je se širším programem EU s důrazem na výsledky průřezových politik, potenciál pro vzájemné učení a na přidanou hodnotu EU
  • čtvrté opatření, které začne fungovat, jakmile se rozběhne to druhé a třetí (v listopadu 2017), zahrnuje dobrovolné výměny, o které mohou členské státy zažádat, aby mohly diskutovat o osvědčených postupech a dalších zjištění uvedených v plánu Zdravotní stav v EU

Shrnutí plánu Zdravotní stav v EU

Prostřednictvím cyklu Zdravotní stav v EU Komise sdružuje mezinárodně uznávané odborníky a poskytuje členským státům podklady, které jsou relevantní pro jejich situaci, aniž by hodnotila jejich poměrnou výkonnost. Celý cyklus je v souladu s politickými cíli vytyčenými ve sdělení Komise z roku 2014 nazvaném Účinné, dostupné a odolné systémy zdravotní péče.

 

Video

Další zprávy o zdraví