State of Health in the EU

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Преглед

Цикълът Състояние на здравеопазването в ЕС има за цел информацията, експертният опит и добрите практики в областта на здравните системи да бъдат лесно достъпни за създателите на политики и за всички останали, които помагат за оформянето на здравните политики.

Той се управлява от Европейската комисия, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската обсерватория за здравни системи и политики също участват в тези непрекъснати усилия за подкрепа на обмена на знания в ЕС.

В рамките на цикъла Състояние на здравеопазването в ЕС се събират най-новите данни за здравеопазването и се представят в поредица от кратки и лесни за разбиране доклади.

Повтарящият се цикъл Състояние на здравеопазването в ЕС се състои от четири основни етапа:

  • Всеки цикъл започва със съвместния доклад на ОИСР и Комисията Здравето накратко: Европа, който съдържа хоризонтална, обща оценка на функционирането на националните здравните системи в ЕС.
  • В здравните профили на държавите, съобразени с контекста и условията във всяка държава от ЕС, се оценяват силните страни на съответните здравни системи и предизвикателствата пред тях.
  • В придружаващия доклад, публикуван заедно със здравните профили на държавите, се разглеждат някои от най-значимите тенденции в трансформирането на нашите здравни системи.
  • В края на двугодишния цикъл здравните органи в страните от ЕС могат да поискат доброволен обмен с експертите, работещи по Състояние на здравеопазването в ЕС, за да обсъдят заключенията и евентуалните политики във връзка с тях.

С цикъла Състояние на здравеопазването в ЕС се подпомагат държавите от Съюза чрез укрепване на базата от данни. Освен това Комисията използва събраните данни и извършените анализи на политиките, за да подкрепя сътрудничеството на равнище ЕС. Например информацията за Съюза и отделните страни се използва по време на аналитичния етап на европейския семестър при изготвянето на докладите по държави.
Цикълът е съобразен с целите на политиката, посочени в съобщението на Комисията относно ефективни, достъпни и устойчиви системи на здравеопазване от 2014 г.

Видео