State of Health in the EU

Общ преглед

Двугодишният цикъл State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС) е инициатива на Европейската комисия, чрез която на отговорните лица, заинтересованите групи и медицинските специалисти се предоставят сравними данни и анализи относно здравето и здравните системи в страните от ЕС. Той се осъществява непрекъснато в сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и European Observatory on Health Systems and Policies (Европейска обсерватория за здравни системи и политики).

Цикълът State of Health in the EU се състои от четири основни етапа:

  • Докладът Health at a Glance: Europe („Здравето накратко: Европа“), изготвян от ОИСР, служи за хоризонтална отправна точка.
  • В здравните профили на държавите, съобразени с контекста и условията във всяка държава от ЕС, се оценяват силните страни на съответните здравни системи и предизвикателствата пред тях.
  • В придружаващ доклад, публикуван заедно със здравните профили на държавите, се правят общи изводи, свързват се общите приоритети на политиките в страните от ЕС и се проучват възможностите за взаимно обучение.
  • В края на двугодишния цикъл здравните органи в страните от ЕС могат да поискат доброволен обмен с експертите, работещи по State of Health in the EU, за да обсъдят заключенията и евентуалните политики във връзка с тях.

Проучванията се извършват от здравни експерти и имат за цел да се осигури информация на създателите на политики и да се подпомогне изготвянето на политики, а не да се отправят препоръки. Цикълът е в съответствие с целите на политиката, посочени в съобщението на Комисията относно ефективни, достъпни и устойчиви системи на здравеопазване от 2014 г.

Видео