State of Health in the EU

Sprawozdania „Health at a glance: Europe”

Seria sprawozdań Health at a glance: Europe (Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa) służy ocenie postępów w budowie skutecznych, dostępnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej w całej UE. Publikowane co dwa lata sprawozdanie zawiera neutralne, opisowe porównanie wszystkich krajów UE, sporządzone w oparciu o publicznie dostępne dane i wskaźniki.

Najnowsze sprawozdanie z serii Health at a glance: Europe opublikowano w listopadzie 2018 r. Publikacja ta, opracowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z Komisją, zawiera analizę stanu zdrowia obywateli UE oraz funkcjonowania systemów zdrowotnych w UE.

Oprócz rozdziałów zawierających wskaźniki statystyczne dotyczące 35 europejskich krajów w sprawozdaniu za 2018 r. znalazły się dwa rozdziały przekrojowe na temat priorytetów politycznych UE – promowania zdrowia psychicznego i redukcji wydatków nieprzynoszących rezultatów.

Więcej informacji:

Poprzednie sprawozdania OECD „Health at a glance: Europe”