State of Health in the EU

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Здравето накратко: Европа

С поредицата доклади Здравето накратко: Европа се измерва напредъкът към постигането на ефективни, достъпни и устойчиви здравни системи в ЕС. Докладът, публикуван на всеки две години, съдържа безпристрастно, описателно сравнение на всички държави от ЕС въз основа на публично достъпни данни и показатели.

Най-новият доклад Здравето накратко: Европа е публикуван през ноември 2018 г. Тази публикация е изготвена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в сътрудничество с Комисията и съдържа анализ на здравословното състояние на гражданите на ЕС и функционирането на здравните системи в Съюза.

В допълнение към главите със статистически показатели за 35 европейски страни, докладът от 2018 г. включва две „хоризонтални“ глави за политическите приоритети на ЕС: промоция на психичното здраве и намаляване на неефективното изразходване на средства.

Информация по темата:

Предишни доклади на ОИСР „Здравето накратко: Европа“