State of Health in the EU

Riikide terviseprofiilid

OECD ja vaatluskeskuse eksperdid koostasid 30 riigi terviseprofiili komplekti, mis hõlmas kõiki ELi liikmesriike ning Islandit ja Norrat. Algatuse Tervislik seisund ELis riikide terviseprofiilid on kujundatud selliselt, et need toimiksid ühtse allikana, kust saab ELi-ülest võrdlust võimaldaval viisil teavet ja konkreetseid andmeid riikide tervishoiusüsteemi kohta. Terviseprofiilidele on lisatud täiendav aruanne.

Riikide terviseprofiilid kätkevad endas ulatuslikku ressurssi, mis hõlmab iga riigi viimaseid tervishoiupoliitikaga seotud probleeme ja lahendusi. Iga profiili ülesehituses on otsitud tasakaalu põhjalikkuse ja lühiduse vahel, et tagada laia avalikkuse jaoks analüüsi loetavus ja kasulikkus. Kuigi profiilid on koostatud standardvormi ja -metoodikat järgides, on iga profiili rõhuasetust kohandatud riigi eripäradele, et iga analüüs oleks võimalikult asjakohane. Alates 2017. aasta esimesest väljaandest on riikide terviseprofiilid olnud ELi tervishoiupoliitika kogukonna jaoks oluline teabeallikas.

Iga riigi terviseprofiil sisaldab rahva tervisliku seisundi ülevaadet, tervist mõjutavaid tegureid (keskendudes käitumuslikele riskiteguritele), tervishoiusüsteemi korralduse ülevaadet ning tervishoiusüsteemi tõhususe, kättesaadavuse ja säilenõtkuse analüüsi. Analüüsis lähtutakse komisjoni 2014. aasta teatises esitatud kolmest eesmärgist, et kogu Euroopas tervishoiusüsteemid ümber kujundada ja tulevikuks valmis olla.

Riikide terviseprofiilid 2019

* Palun kasutage Internet Explorerit, kui failide avamisel Google Chrome’iga tekib probleeme.

 Austria: saksa - inglise  Itaalia: itaalia - inglise
 Belgia: hollandi - prantsuse - inglise  Läti: läti - inglise
 Bulgaaria: bulgaaria - inglise  Leedu: leedu - inglise
 Horvaatia: horvaadi - inglise  Luksemburg: prantsuse - inglise
 Küpros: kreeka - inglise  Malta: inglise
 Tšehhi: tšehhi - inglise  Madalmaad: hollandi - inglise
 Taani: taani - inglise  Norra: norra - inglise
 Eesti: eesti - inglise  Poola: poola - inglise
 Soome: soome - inglise  Portugal: portugali - inglise
 Prantsusmaa: prantsuse - inglise  Rumeenia: rumeenia - inglise
 Saksamaa: saksa - inglise  Slovakkia: slovaki - inglise
 Kreeka: kreeka - inglise  Sloveenia: sloveeni - inglise
 Ungari: ungari - inglise  Hispaania: hispaania - inglise
 Island: islandi - inglise  Rootsi: rootsi - inglise
 Iirimaa: inglise  Ühendkuningriik: inglise

Riikide terviseprofiilid 2017