State of Health in the EU

Sprievodná správa

Komisia predkladá sprievodnú správu spolu so zdravotnými profilmi krajín, aby adresátom priblížila niektoré horizontálne zistenia – trendy, ktoré možno nájsť vo väčšine, ak nie vo všetkých členských štátoch EÚ. To sa nevyhnutne týka demografických a technologických zmien, prechodu na primárnu starostlivosť a prevenciu a problému preťaženosti zdravotníckych pracovníkov.

V sprievodnej správe v rámci iniciatívy Stav zdravia v EÚ za rok 2019 sa uvádza päť relevantných výstupov pre celú EÚ vychádzajúcich z analýzy, o ktorú sa opierajú profily (časť 1), ako aj kľúčové zistenia týkajúce sa jednotlivých krajín (časť 2).

Tak ako všetky správy pripravené v rámci iniciatívy Stav zdravia v EÚ je aj časť 1 sprievodnej správy štruktúrovaná na základe troch cieľov, ktorými sú efektívnosť, prístupnosť a odolnosť.

  • Aspekt efektívnosti je orientovaný výlučne na podporu zdravia a prevenciu chorôb, pričom prvé dve kapitoly sa zameriavajú na váhavosť v očkovaní (kapitola 1) a digitálnu transformáciu (kapitola 2).
  • Pokiaľ ide o prístupnosť, sprievodná správa sa snaží získať jasnejší obraz o prekážkach, s ktorými sa stretávajú občania EÚ v celej Európe pri prístupe k zdravotnej starostlivosti, pričom sa zohľadňujú sociálno-ekonomické činitele, ako aj klinické profily (kapitola 3).
  • Na priblíženie situácie týkajúcej sa odolnosti zdravotníckych systémov v EÚ sa správa zaoberá témami zmien v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb (kapitola 4) a skúma možné dôsledky životného cyklu liekov na bezpečnosť, účinnosť a cenovú dostupnosť liekov (kapitola 5).

Druhá časť obsahuje kľúčové zistenia zo zdravotných profilov krajín, ktorú pripravila OECD spolu s Európskym strediskom pre monitorovanie politík a systémov v oblasti zdravia.

Videá

Päť videí predstavuje najväčšie trendy v transformácii národných systémov zdravotníctva:

Ďalšie informácie

Vydania sprievodnej správy z predošlých rokov