State of Health in the EU

Sprievodná správa

Sprievodná správa čerpá závery zo zdravotných profilov krajín. Zdôrazňujú sa v nich spoločné politické ciele všetkých krajín EÚ a poukazuje sa na prípadné oblasti, v ktorých by mohla Európska komisia pomôcť formou vzájomného učenia sa a výmenou osvedčených postupov.

Sprievodná správa Komisie zverejnená spolu so zdravotnými profilmi sa skladá z dvoch častí. Prvá sa zameriava na témy, ktoré majú popredné miesto vo všetkých zdravotných profiloch jednotlivých krajín:

  • posun k podpore zdravia a prevencií chorôb,
  • posilnenie úlohy primárnej zdravotnej starostlivosti,
  • prehodnotenie systému roztriešteného poskytovania služieb,
  • proaktívne prognózy a plánovanie v oblasti pracovných síl v zdravotníctve,
  • lepšie údaje zamerané na pacientov v celej EÚ.

Druhá časť obsahuje kľúčové zistenia zo zdravotných profilov krajín, ktorú pripravila OECD spolu s Európskym strediskom pre monitorovanie politík a systémov v oblasti zdravia.

Ďalšie informácie: