State of Health in the EU

Sprawozdanie towarzyszące

Komisja przedstawia sprawozdanie towarzyszące wraz z krajowymi profilami zdrowotnymi, aby przybliżyć odbiorcom niektóre wnioski horyzontalne – tendencje, które są obecne w większości, jeśli nie we wszystkich państwach członkowskich UE. W oczywisty sposób ma to związek ze zmianami demograficznymi i technologicznymi, wysunięciem na pierwszy plan podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki oraz problemem obciążenia pracowników służby zdrowia.

W sprawozdaniu towarzyszącym przygotowanym w ramach inicjatywy State of Health in the EU w 2019 r. przedstawiono pięć istotnych wniosków dla całej UE, wynikających z analizy przeprowadzonej przy opracowaniu profili (część 1), a także główne wnioski dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach (część 2).

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku wszystkich sprawozdań przygotowywanych w ramach inicjatywy State of Health in the EU struktura części 1 sprawozdania jest zorganizowana wokół trzech celów: skuteczności, dostępności i odporności.

  • Aspekt skuteczności jest ukierunkowany wyłącznie na promocję zdrowia i zapobieganie chorobom – pierwsze dwa rozdziały poświęcone są oporowi przed szczepieniami (rozdział 1) i transformacji cyfrowej (rozdział 2).
  • Jeśli chodzi o dostępność, w sprawozdaniu towarzyszącym podjęta została próba uzyskania jaśniejszego obrazu barier, jakie utrudniają obywatelom w całej Europie dostęp do opieki zdrowotnej, przy uwzględnieniu czynników społeczno-ekonomicznych oraz profili klinicznych (rozdział 3).
  • Aby przybliżyć sytuację pod względem odporności systemów opieki zdrowotnej w UE, w sprawozdaniu poruszono kwestię przekazywania zadań w ramach świadczenia usług zdrowotnych (rozdział 4) oraz przeanalizowano możliwe konsekwencje cyklu życia produktów leczniczych pod kątem zapewnienia bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków (rozdział 5).

W drugiej części sprawozdania przedstawione są główne wnioski z krajowych profili zdrowotnych przygotowanych przez OECD i European Observatory on Health Systems and Policies (Europejskie Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej).

Nagrania wideo

Najwyraźniejsze tendencje w zakresie transformacji krajowych systemów opieki zdrowotnej pokazane są w pięciu krótkich filmach:

Więcej informacji

Poprzednie wydania sprawozdania towarzyszącego