State of Health in the EU

Sprawozdanie towarzyszące

Sprawozdanie towarzyszące przedstawia przekrojowe wnioski z krajowych profili zdrowotnych. W profilach tych podkreślono wspólne cele polityczne poszczególnych krajów UE i wskazano potencjalne obszary, w których Komisja Europejska może ułatwić wzajemne uczenie się i wymianę dobrych praktyk.

Sprawozdanie Komisji, publikowane wraz z krajowymi profilami zdrowotnymi, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest poświęcona zagadnieniom, które dominują w krajowych profilach zdrowotnych, takim jak:

  • zmiana podejścia na oparte na promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom
  • wzmocnienie roli podstawowej opieki zdrowotnej
  • gruntowne przemyślenie rozdrobnionego świadczenia usług
  • proaktywne planowanie i prognozowanie dotyczące pracowników służby zdrowia
  • lepsze dane dotyczące pacjentów w całej UE.

W drugiej części przedstawiane są główne wnioski z krajowych profili zdrowotnych przygotowywanych przez OECD i European Observatory on Health Systems and Policies.

Więcej informacji: