State of Health in the EU

Begeleidend verslag

De Commissie presenteert, naast de landprofielen, een begeleidend verslag waarin zij haar licht laat schijnen over enkele algemene aspecten en trends die in de meeste, zo niet alle EU-landen kunnen worden waargenomen. Die hangen onvermijdelijk samen met de demografische en technologische veranderingen, de verschuiving naar primaire zorg en preventie, en de toenemende druk op gezondheidswerkers.

In het begeleidend verslag bij State of Health in the EU 2019 worden op basis van een analyse van de gezondheidsprofielen vijf pertinente conclusies voor de hele EU getrokken (deel 1), maar daarnaast ook de belangrijkste landspecifieke bevindingen gepresenteerd (deel 2).

Net als alle andere verslagen van State of Health in the EU is deel 1 van het begeleidend verslag gestructureerd rond de drievoudige doelstelling van doeltreffendheid, toegankelijkheid en veerkracht.

  • Doeltreffendheid beperkt zicht tot gezondheidsbevordering en ziektepreventie: hoofdstuk 1 heeft betrekking op terughoudendheid jegens vaccins en hoofdstuk 2 op digitale transformatie.
  • Wat toegankelijkheid betreft, wordt in het begeleidend verslag getracht een duidelijker beeld te krijgen van de moeilijkheden die veel EU-burgers in Europa ervaren om toegang te krijgen tot gezondheidszorg, rekening houdend met sociaaleconomische kenmerken en klinische profielen (hoofdstuk 3).
  • Om inzicht te geven in de veerkracht van de gezondheidsstelsels in de EU wordt ook ingegaan op taakverschuivingen in de gezondheidszorg (hoofdstuk 4) en op de mogelijke invloed van de levenscyclus van farmaceutica op de veiligheid, doeltreffendheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen (hoofdstuk 5).

Deel 2 van het verslag gaat in op de belangrijkste bevindingen op basis van de landprofielen die zijn opgesteld door de OESO en de Europese waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid.

Video's

Een vijftal video’s schetst de belangrijkste trends voor de transformatie van de nationale gezondheidsstelsels:

Meer informatie

Voorgaande edities van het begeleidend verslag