State of Health in the EU

Pievienotais ziņojums

Līdz ar individuālajiem valstu veselības profiliem Komisija sagatavo pievienoto ziņojumu, kurš piedāvā atsevišķus horizontālus novērojumus un tendences, kas konstatētas lielākajā daļā ES valstu. Šis ziņojums līdz ar to attiecīgi skata tādus tematus kā demogrāfiskās un tehnoloģiskās izmaiņas, pāreja uz primāro aprūpi un profilaksi, kā arī slogs, ar ko saskaras veselības aprūpes darbinieki.

Cikla State of Health in the EU (Veselības stāvoklis ES) pievienotais ziņojums sniedz piecas būtiskas mācības, kas gūtas no valstu profilu analīzes (1. daļa), kā arī galvenos secinājumus par atsevišķām valstīm (2. daļa).

Tāpat kā visos State of Health in the EU ziņojumos, pievienotā ziņojuma 1. daļa ir strukturēta, vadoties pēc efektivitātes, pieejamības un noturības trīskāršā mērķa.

  • Efektivitātes aspekta centrā ir tikai veselības veicināšana un slimību profilakse, un pirmajās divās nodaļās tiek akcentēta vilcināšanās vakcinēties (1. nodaļa) un digitālā pārveide (2. nodaļa).
  • Attiecībā uz pieejamību pievienotais ziņojums, ņemot vērā sociālekonomiskos faktorus, kā arī klīniskos profilus, lūko pēc skaidrāka priekšstata par šķēršļiem, ar ko saskaras ES pilsoņi visā Eiropā un kuri liedz piekļuvi veselības aprūpei (3. nodaļa).
  • Lai sniegtu ieskatu par ES veselības aizsardzības sistēmu noturību, ziņojums aplūko jautājumu par uzdevumu pārdalīšanu veselības pakalpojumu sniegšanā (4. nodaļa) un analizē zāļu dzīves cikla iespējamo ietekmi uz piekļuvi drošām, efektīvām un pieejamām zālēm (5. nodaļa).

Ziņojuma otrā daļa iepazīstina ar galvenajām atziņām no valstu veselības jomas profiliem, kurus sagatavojusi ESAO un Eiropas veselības aprūpes sistēmu un politikas novērošanas centrs.

Video materiāli

Pieci video par galvenajām tendencēm valsts veselības aprūpes sistēmu pārveidē:

Lai uzzinātu vairāk

Iepriekšējie pievienotā ziņojuma izdevumi