State of Health in the EU

Täiendav aruanne

Komisjon esitab koos riikide terviseprofiilidega täiendava aruande, et põhjalikumalt vaadelda paari horisontaalset tähelepanekut – suundumusi, mida on täheldatud enamikus või suisa kõigis ELi liikmesriikides. Loomulikult käsitletakse seejuures demograafilisi ja tehnoloogilisi muutusi, esmatasandi tervishoiu ja ennetuse osakaalu suurendamist ning tervishoiutöötajate koormust.

Algatuse „Tervislik seisund ELis“ juurde kuuluva täiendava aruande 2019. aasta väljaandes on profiilide aluseks oleva analüüsi põhjal välja toodud viis tähendusrikast ELi-ülest järeldust (1. osa), mille kõrval on esitatud ka olulisemad riigipõhised järeldused (2. osa).

Nagu kõigis „Tervislik seisund ELis“ aruannetes, on ka täiendava aruande 1. osa struktureerimisel silmas peetud kolme eesmärki, nimelt tõhusust, kättesaadavust ja säilenõtkust.

  • Tõhususe mõõde on suunatud üksnes tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele, kusjuures kahes esimeses peatükis keskendutakse vaktsiinikõhklusele (1. peatükk) ja digiüleminekule (2. peatükk).
  • Kättesaadavuse käsitlemisel püütakse täiendavas aruandes jõuda paremale arusaamisele takistustest, mida ELi kodanikud kogu Euroopas tervishoiuteenuste kättesaadavuse suhtes kogevad, võttes arvesse nii sotsiaal-majanduslikke näitajaid kui ka kliinilisi profiile (3. peatükk).
  • Selleks et anda ülevaade ELi tervishoiusüsteemide säilenõtkusest, käsitletakse aruandes tervishoiuteenuste osutamisel töökohustuste ümberjaotamist (4. peatükk) ning uuritakse ravimite olelusringi võimalikku mõju nende ohutusele, tõhususele ja taskukohasusele (5. peatükk).

Aruande 2. osas keskendutakse OECD ning Euroopa tervishoiupoliitika ja -süsteemide vaatluskeskuse koostatud riikide terviseprofiilide põhjal tehtud kõige olulisematele järeldustele.

Videod

Viies videos tutvustatakse riiklike tervishoiusüsteemide muutuste põhisuundumusi.

Lisateave

Täiendava aruande eelmised väljaanded