State of Health in the EU

Riikide terviseprofiilide juurde kuuluv aruanne

Riikide terviseprofiilide juurde kuuluvas aruandes tehakse valdkonnaüleseid järeldusi. Profiilides tuuakse esile ELi riikide ühised poliitilised eesmärgid ja valdkonnad, kus Euroopa Komisjon saaks üksteiselt õppimist ja heade tavade vahetamist hõlbustades kaasa aidata.

Koos riikide terviseprofiilidega avaldatav komisjoni aruanne, mis koosneb kahest osast. Esimeses käsitletakse teemasid, mis on asjakohased kõikide riikide terviseprofiilide seisukohast.

  • Liikumine tervise edendamise ja haiguste ennetamise suunas
  • Esmatasandi tervishoiu suurem roll
  • Killustatud teenuseosutamise ümberkujundamine
  • Tervishoiuvaldkonnaga seotud tööjõu aktiivne planeerimine ja prognoosimine
  • Patsiendikesksemad andmed kõikjal ELis

Aruande teises osas keskendutakse OECD ja organisatsiooni European Observatory on Health Systems and Policies koostatud riikide terviseprofiilide peamistele järeldustele.

Lisateave: