State of Health in the EU

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Придружаващ доклад

Заедно със здравните профили на държавите Комисията представя придружаващ доклад, за да хвърли светлина върху някои хоризонтални въпроси – тенденции, които се наблюдават, ако не във всички, то в повечето държави от ЕС. Това неизбежно е свързано с демографските и технологичните промени, преминаването към първични здравни грижи и профилактика, както и с тежестта върху работната сила в сферата на здравеопазването.

В придружаващия доклад от 2019 г. в рамките на цикъла Състояние на здравеопазването в ЕС са разгледани пет актуални въпроса в контекста на анализа за ЕС, който е в основата на профилите (част 1), както и специфични за всяка страна констатации (част 2).

Подобно на останалите доклади от цикъла, част 1 на придружаващия доклад е структурирана в съответствие с трите цели за ефективност, достъпност и устойчивост.

  • Целта за ефективност е разгледана само по отношение на промоцията на здравето и профилактиката на заболяванията, като първите две глави са посветени на колебанията относно ваксините (глава 1) и цифровата трансформация (глава 2).
  • Що се отнася до достъпността, в доклада е направен опит за представяне на по-ясна картина на пречките, с които гражданите на ЕС се сблъскват при достъпа си до здравно обслужване, като се отчитат социално-икономическите характеристики и клиничните профили (глава 3).
  • По отношение на устойчивостта на здравните системи в ЕС в доклада са разгледани темите за променящите се задачи при предоставянето на здравни услуги (глава 4) и произтичащите от жизнения цикъл на фармацевтичните продукти възможности за осигуряване на безопасни и ефективни лекарства на достъпни цени (глава 5).

Част 2 на доклада включва основни констатации от здравните профили на държавите, изготвени от ОИСР и Европейската обсерватория за здравни системи и политики.

Видео

В пет видеоклипа са представени най-значимите тенденции в трансформацията на националните здравни системи:

Повече информация

Предишни издания на придружаващия доклад