State of Health in the EU

Придружаващ доклад

Придружаващият доклад съдържа общи заключения от здравните профили на държавите. В тях се подчертават общите цели на политиката в страните от ЕС и се посочват потенциалните области, в които Европейската комисия може да помогне за улесняване на взаимното обучение и обмена на добри практики.

Придружаващият доклад на Комисията, публикуван заедно със здравните профили на държавите, се състои от две части. В първата се разглеждат темите, които се открояват в здравните профили на държавите, като например:

  • Преходът към промоция на здравето и профилактика на заболяванията
  • Засилване на ролята на първичната медицинска помощ
  • Преосмисляне на разпокъсаното предоставяне на услуги
  • Активно планиране и прогнозиране по отношение на работната сила в здравеопазването
  • Подобряване на ориентираните към пациентите данни в целия ЕС

Втората част на доклада включва основни констатации от здравните профили на държавите, изготвени от ОИСР и European Observatory on Health Systems and Policies (Европейска обсерватория за здравни системи и политики).

Повече информация: