Κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες και ανισότητες στον τομέα της υγείας

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Σχέδια

Τα καινοτόμα σχέδια που προάγουν την υγεία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία , που αποτελεί το μέσο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία .

Από το 2005, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές διαχειρίζεται τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων σχεδίων και τις επιχορηγήσεις, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη διοργάνωση συνεδρίων και τις σχέσεις με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων του προγράμματος για την υγεία.

Year of funding Project Title Organisation
2015 SOEEF2016 - Improving health care for adults and children with intellectual disabilities

SO Europe Eurasia Foundation

2015 Vulnerability NW - European network to reduce vulnerabilities in health

Association Medecins du Monde

2014 Health Action International (HAI) Europe Multi-annual Programme 2015-2017: Equitable access to medicines, their rational use and good governance in the European Union

STICHTING HEALTH ACTION INTERNATIONAL

2014 Promote health and reducing health inequalities for people with intellectual disability in Europe

SO EUROPE EURASIA FOUNDATION

2014 European network to reduce vulnerabilities in health

ASSOCIATION MEDECINS DU MONDE

2014 Schools for Health in Europe network

CBO BV

2013 Operational knowledge to improve HIV early diagnosis and treatment among vulnerable groups in Europe(Euro HIV EDAT)
2012 SANL_FY2013(SANL_FY2013)
2012 IUHPE_FY2013(IUHPE_FY2013)
2010 Joint Action on Health Inequalities (Equity Action)

National Heart Forum, Health Action Partnership International

2008 Networking Workplace Health in Europe(ENWHP)

BKK Federal Association of Health Insurance Funds

2008 PROMOTING HEALTH THROUGH EXCELLENCE IN HEALTH MANAGEMENT(PHeTEHM)

EUROPEAN HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATION

2008 Correlation II - European Network Social Inclusion and Health(Correlation II)

Foundation De Regenboog AMOC Inloophuizen

2008 SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN MORTALITY: EVIDENCE AND POLICIES IN CITIES OF EUROPE(INEQ-CITIES)

Agència de Salut Pública de Barcelona

2008 Health investments in Structural Funds 2000-2006: learning lessons to inform regions in the 2007-2013 period(EUROREGIO III)

Health ClusterNET

2007 EUROCHIP-III Common Actions (EUROCHIP3)

Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori” - INT

2007 Indicateurs d'inégalités de santé dans les régions d'Europe; Health inequalities indicators in the region of Europe(I2SARE)

Fédération Nationale des Observatoires régionaux de la santé - FNORS

2007 AVERROES Network - Improving access to health care for asylum seekers and undocumented migrants in the EU(AVERROES)

MEDECINS DU MONDE, International Secretariat Migration- MDM

2007 Aids and Mobility Europe 2007 - 2010(A & M 2007-2010)

Ethno-Medizinisches Zentrum Verein - EMZ

2007 The European HL Survey(HLS-EU)

Universiteit Maastricht (UM)

2007 Development of Recommendations for Integrating Socio-Cultural Standards in Health Promoting Offers and Services(Healthy Inclusion)

Forschungsinstitut des Wiener Roten Kreuzes - FRK

2007 Working with Communities to Reduce Health Inequalities: Protecting Children and Young People from Tobacco (CHI - CY- TOBACCO)

Liverpool Primary Care Trust - LPCT

2006 Increasing Public Health Safety Alongside the New Eastern European Border Line(PHBLM)

International Organisation for Migration

2006 HEALTH AND THE ROMA COMMUNITY: ANALYSIS OF THE SITUATION IN EUROPE(ROMA-HEALTH)

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

2006 DETERMINE - an EU Consortium for Action on Socio-Economic Determinants of Health(DETERMINE)

National Institute of Public Health (Statni Zdravotni Ustav)

2006 European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers(TAMPEP 8)

TAMPEP INTERNATIONAL FOUNDATION

2006 Assisting migrants and communities:Analysis of social Determinants of Health and Health Inequalities(AMAC)

International Organization for Migration

2006 Reducing harm and building capacities for children affected by parental alcohol problems in Europe(ChAPAPs)

Katholische Fachhochschule Nordrhein Westfalen (NW) Abteilung Koeln (University of Applied Sciences)

2006 Institutional Treatment, Human Rights and Care Assessment(ITHACA)

King's College London

2006 Best Practice in Access, Quality and Appropriateness of Health Services for Immigrants in Europe(EUGATE)

Queen Mary&Westfield College, University of London

2006 Information network on good practice in health care for migrants and minorities(MIGHEALTHNET)

National and Kapodistrian University of Athens

2006 Health Care in NowHereland - Improving Services for Undocumented Migrants in the EU(Nowherecare)

Ludwig Boltzmann Gesellschaft - LBIMGS

2006 Best Practice in Promoting Mental Health in Socially Marginalized People in Europe(PROMO)

Queen Mary and Westfield College, University of London

2006 Health and Migrations in the European Union(H&M-EU)

Alto Comissariado da Saúde (High Commissariat for Health)

2006 The prevention of socioeconomic inequalities in health behavior in adolescents in Europe(TEENAGE)

Erasmuc MC, University Medical Center Rotterdam

2006 Healthy Regions - when well-being creates economic growth(Healthy Regions)

South Denmark European Office

2006 European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS)

Centre Régional de Lutte contre le Cancer de Montpellier

2005 Tackling health inequalities: governing for health(THIGH)

UK PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (UKPHA)

2005 Monitoring the Health Status of Migrants within Europe: development of indicators(MeHo)

IBMG/Erasmus MC

2005 Capacity Building for Public Health and Health Promotion in Central and Eastern European Member States and Candidate Countries of the European Union(CABPH)

PHA-State Agency Public Health Agency

2005 Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Elderly: social determinants, inequality and sustainability(HealthPROelderly)

Österreichisches Rotes Kreuz

2004 European Network on Health and Social Inclusion(CORRELATION)

Stichting De Regenboog AMOC Inloophuizen

2004 Treatment of mentally ill or disordered persons in European prison systems - Service provision and outcomes(EUPRIS)

Zentralinstitut für Seelische Gesundheit J5

2004 Reduction of Health Inequalities in the Roma Community(-)

Fundacion Secretariado General Gitano

2004 Establish a Monitoring System on Prison Health Indicators and Health Determinants(-)

World Health Organization - Regional office for Europe

2004 Innovative Care Against Social Exclusion(ICAASE)

OMEGA - Verein für Opfer Von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen

2003 European Health Expectancy Monitoring Unit (EHEMU)

CRLC (Centre Régional de Lutte contre le Cancer) de Montpellier

2003 Tackling Health Inequalities In Europe: an integrated approach(EUROTHINE)

EMC (Erasmus MC) Universitair Medisch Centrum Rotterdam (University Medical Center Rotterdam)

2003 Closing the Gap - Reducing Premature Mortality. Baseline for Monitoring Health Evolution Following Enlargement(HEM)

COI (Centrum Onkologii) Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie Epidemiology and Prevention Division

2003 Closing the Health Gap: Strategies for Action to tackle health inequalities in Europe(-)

BZGA (Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung)

2003 Expansion of the DAFNE databank to European Union Accession Countries: Data Food Networking, based on household budget surveys (DAFNE V)

NKUOA (National and Kapodistrian University of Athens)