Sociálne činitele a rozdiely v zdravotnej starostlivosti

Politika

Komisia uviedla svoje plány na vyriešenie rozdielov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v oznámení s názvom „Solidarita v oblasti zdravia: zmierňovanie rozdielov v oblasti zdravia v EÚ“ , ktoré bolo uverejnené 20. októbra 2009.

Medzi členskými štátmi EÚ existujú veľké rozdiely v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Príklady:

  • každé piate dieťa sa nemusí dožiť prvého roku života;
  • rozdiel v očakávanej priemernej dĺžke života pri narodení predstavuje u žien 8 rokov, u mužov až 14 rokov.

Vo všetkých krajinách majú veľký vplyv na úroveň zdravia a dĺžku života faktory, ako je napr. zamestnanosť, príjem, úroveň dosiahnutého vzdelania či etnický pôvod.

Na znížení týchto rozdielov sa EÚ angažuje priamo (prostredníctvom politiky EÚ) a nepriamo (prostredníctvom vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných subjektov).

Politiky EÚ

Na znižovanie rozdielov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti majú vplyv tieto súčasti politiky EÚ:

Spolupráca s členskými štátmi EÚ

  • Skupina odborníkov , ktorí zastupujú nielen členské štáty EÚ, ale aj krajiny, ktoré sú členmi WHO, OECD a Rady Európy, pracuje na výmene informácií a osvedčených postupov v oblasti rozdielov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a slúži ako poradný orgán pri vývoji politiky.
  • Členské štáty EÚ si stanovili ciele, medzi ktoré patrí zníženie rozdielov vo výsledkoch zdravotnej starostlivosti a v prístupe k nej (pozri otvorenú metódu koordinácie).