Czynniki społeczne i nierówności w zakresie zdrowia

Polityka UE

Plany Komisji dotyczące rozwiązania problemu nierówności w zakresie zdrowia zostały określone w opublikowanym 20 października 2009 r. komunikacie pt. „Solidarność w zdrowiu: zmniejszanie nierówności zdrowotnych w UE” .

Istnieją duże różnice zdrowotne między poszczególnymi państwami UE, np:

  • ryzyko zgonu u dziecka poniżej pierwszego roku życia może się różnić pięciokrotnie
  • różnice w oczekiwanej długości życia w chwili narodzin wynoszą 8 lat dla kobiet i 14 lat dla mężczyzn.

Na stan zdrowia oraz wiek, w którym ludzie umierają, silny wpływ we wszystkich krajach mają takie czynniki, jak zatrudnienie, zarobki, wykształcenie oraz pochodzenie etniczne.

UE stara się zmniejszać te nierówności zdrowotne, podejmując działania zarówno bezpośrednie (poprzez instrumenty polityki unijnej), jak i pośrednie (poprzez działania władz krajowych i zainteresowanych stron).

Działania UE

Do zmniejszenia nierówności zdrowotnych przyczyniają się działania UE obejmujące swoim zakresem:

Współpraca z państwami UE

  • Grupa ekspertów  – pochodzących z krajów UE i z innych krajów, przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Rady Europy – dzieli się informacjami i dobrymi praktykami w zakresie nierówności zdrowotnych i wnosi wkład w kształtowanie polityki.
  • Kraje UE uzgodniły wspólne cele, które dotyczą zmniejszenia nierówności pod względem stanu zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej (zobacz: otwarta metoda koordynacji).