Sosiaaliset tekijät ja terveyserot

EU:n toimet

Terveyteen liittyvää epätasa-arvoa koskevat komission toimet on määritetty 20. lokakuuta 2009 julkaistussa tiedonannossa "Solidaarinen terveydenhuolto: Terveyserojen vähentäminen EU:ssa" .

Esimerkkejä EU-maiden välillä vallitsevista suurista terveyseroista ovat esimerkiksi seuraavat:

  • eräissä maissa lapsella on toisiin maihin verrattuna viisinkertainen riski kuolla ennen ensimmäistä syntymäpäiväänsä
  • elinajanodote syntymähetkellä vaihtelee naisilla kahdeksan ja miehillä 14 vuoden verran.

Kaikissa maissa sairastavuuteen sekä kuolinikään vaikuttavat huomattavasti työllisyyden, tulojen, koulutuksen pituuden ja etnisen taustan kaltaiset tekijät.

EU pyrkii vähentämään terveyteen liittyviä epätasa-arvotekijöitä sekä välittömästi omilla toimillaan että välillisesti EU-maiden kansallisten viranomaisten ja sidosryhmiensä kautta.

EU:n toimet

EU pyrkii vähentämään terveyteen liittyvää epätasa-arvoa monien eri toimintapolitiikkojen avulla:

Yhteistyö EU-maiden kanssa

  • EU:n jäsenvaltioiden sekä eräiden EU:n ulkopuolisten maiden, WHO:n, OECD:n ja Euroopan neuvoston edustajista koostuva asiantuntijaryhmä  jakaa keskenään terveysasioihin liittyviä epätasa-arvotekijöitä koskevaa tietoa ja hyviä toimintatapoja sekä antaa panoksensa toimintapolitiikan kehittämiseen.
  • EU-maiden yhdessä sopimiin tavoitteisiin kuuluu muun muassa terveyteen ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuuteen liittyvän epätasa-arvon vähentäminen (ks. avoimen koordinaation menetelmä).