Κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες και ανισότητες στον τομέα της υγείας

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Τα σχέδια της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία παρουσιάζονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής - Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας: Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ , που δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου 2009

Στα διάφορα κράτη μέλη, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα:

  • τα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας τον πρώτο χρόνο ζωής διαφέρουν κατά πέντε μονάδες
  • το προσδόκιμο ζωής διαφέρει κατά 8 χρόνια (για τις γυναίκες) και κατά 14 χρόνια (για τους άνδρες)

Σε όλες τις χώρες, το επίπεδο της ασθένειας και της ηλικίας τη στιγμή του θανάτου επηρεάζονται πολύ από παράγοντες όπως η απασχόληση, το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και η εθνική καταγωγή.

Η ΕΕ δραστηριοποιείται άμεσα, μέσω των πολιτικών που εκπονεί, και έμμεσα, μέσω των εθνικών αρχών και φορέων, για τη μείωση αυτών των ανισοτήτων.

Πολιτικές της ΕΕ

Όλες οι ακόλουθες πολιτικές της ΕΕ συμβάλουν με κάποιο τρόπο στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας:

Συνεργασία με τις χώρες της ΕΕ

  • Μία ομάδα εμπειρογνωμόνων , από χώρες εντός και εκτός της ΕΕ, καθώς και από τον ΠΟΥ, τον ΟΟΣΑ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ανταλλάσει πληροφορίες και ορθές πρακτικές σε θέματα ανισοτήτων στην υγεία και παρέχει πολύτιμο υλικό για την εκπόνηση των σχετικών πολιτικών.
  • Τα κράτη μέλη έχουν θέσει κοινούς στόχους, όπως, η μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση της υγείας και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (βλέπε: ανοικτή μέθοδο συντονισμού).