Sotsiaalsed tegurid ja tervishoiualane ebavõrdsus

Poliitika

Komisjoni plaanid tervisealase ebavõrdsuse vähendamiseks on sätestatud komisjoni teatises „Solidaarsus ja tervishoid: tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus , mis avaldati 20. oktoobril 2009.

Tervishoiuvaldkonnas esineb ELis riigiti väga suuri erinevusi. Näiteks:

  • võimalust, et laps sureb enne 1-aastaseks saamist, esineb mõnes riigis 5 korda enam kui mõnes teises;
  • keskmine eeldatav eluiga sünnihetkel erineb naiste puhul 8 ja meeste puhul 14 aasta võrra.

Erinevates riikides mõjutavad haiguste esinemise sagedust ja vanust surmahetkel suurel määral sellised tegurid nagu tööhõive, sissetulek, haridustee pikkus ja etniline kuuluvus.

EL teeb sellise tervisealase ebavõrdsuse vähendamiseks jõupingutusi nii otseselt (ELi poliitika rakendamise kaudu) kui ka kaudselt (riiklike ametiasutuste ja sidusrühmade kaudu).

ELi poliitikasuunad

Järgmistel ELi poliitikasuundadel on tervisealase ebavõrdsuse vähendamisel täita oma roll:

Koostöö ELi liikmesriikidega

  • Eksperdirühm  – mis koosneb nii ELi liikmesriikide kui väljaspool ELi asuvate riikide, Maailma Terviseorganisatsiooni, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ning Euroopa Ülemkogu esindajatest – jagab teavet ja häid tavasid tervisealase ebavõrdsuse kohta ja pakub välja võimalusi poliitika edasiseks arenguks.
  • ELi liikmesriigid on seadnud ühised eesmärgid, mille hulka kuuluvad näiteks ebavõrdsuse vähendamine tervisetulemuste osas ja juurdepääs tervishoiule (vt avatud koordinatsioonimeetod).