Социални фактори и неравнопоставеност в здравеопазването

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Плановете на Комисията за справяне с неравнопоставеността в здравеопазването са изложени в съобщението на Комисията „Солидарност в здравеопазването: Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС“ , публикувано на 20 октомври 2009 г.

Между здравеопазването в различните страни от ЕС съществуват огромни разлики. Така например:

  • вероятността децата да не преживеят своята първа година е пет пъти по-голяма в някои страни в сравнение с други
  • очакваната продължителност на живота при раждане се различава с 8 години при жените и 14 години при мъжете

Във всички държави нивата на заболявания и възрастта, на която обикновено умират хората, се влияят силно от фактори като заетостта, доходите, продължителността на образованието и етническата принадлежност.

За да намали различията, ЕС работи пряко чрез своите политики и непряко посредством сътрудничество с националните компетентни органи и заинтересовани страни.

Политики на ЕС

Всяка от следните политики играе роля за намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването:

Сътрудничество със страните от ЕС

  • Експертна група  от представители на страни от Съюза и извън него, СЗО, ОИСР и Съвета на Европа обменя информация за добрите практики по отношение на неравнопоставеността в здравеопазването и участва в развитието на политиките.
  • Страните от ЕС са си поставили съвместни цели, включващи намаляване на различията по отношение на резултатите от лечение и достъпа до здравно обслужване (вижте отворения метод на координация).