Sociala faktorer och jämlik hälsa

Migranters hälsa

I september 2020 presenterade kommissionen en ny migrations- och asylpakt med en rättvisare strategi för att hantera migration och asyl. Målet är att hitta en ny balans mellan principerna om en jämn ansvarsfördelning och solidaritet och bygga upp tilliten genom en bredare strategi och moderniserade förfaranden. Bland förslagen i pakten finns en snabbare migrationsprocess och starkare styrning av migrations- och gränspolitiken.

Migranters hälsa och hälso- och sjukvård tas också upp i pakten genom att det införs hälsokontroller som gör det möjligt att snabbt identifiera migranternas potentiella behov.

Förslag till ny EU-lagstiftning

Den nya migrations- och asylpakten

Pakten innebär en möjlighet att slutföra förhandlingarna om reformförslagen från 2016 och 2018 med målet att effektivisera förfarandena och ge migranterna starkare garantier.

EU-kommissionen har lagt fram följande nya lagförslag som ingår i pakten:

Andra förslag

I juni 2016 antog kommissionen en handlingsplan för bättre integration av migranter från länder utanför EU. Planen innehåller flera förslag om hälso- och sjukvård och om en ändring av blåkortsdirektivet. Det krävs en ändring för att lösa bristen på kvalificerad personal och locka hit välutbildade personer från länder utanför EU, t.ex. vårdpersonal.

I juli 2016 antog kommissionen ett andra paket med förslag till reformer av det gemensamma europeiska asylsystemet, bland annat lagförslag med bestämmelser om hälso- och sjukvård:

De här förslagen ingår också i den nya migrations- och asylpakten.

Vad gör EU?

Kommissionens prioritering är att hjälpa de länder som tar emot flest migranter. De flesta migranter är friska när de kommer till EU. Men deras hälsa kan försämras under resan och de kan lida av vissa medicinska tillstånd innan de kommer hit.

Vissa kan lida av fysisk och psykisk utmattning, uttorkning eller köldskador, och tillsammans med dåliga levnadsförhållanden, en ohälsosam livsstil eller kroniska sjukdomar kan detta påverka deras fysiska och psykiska hälsa negativt.

Vad bidrar EU med?

  • Ger ekonomiskt stöd som ska bidra till att förbättra hälso- och sjukvården för utsatta migranter, integrera dem i de nationella vårdsystemen och utbilda vårdpersonal.
  • Hjälper de länder som tar emot många migranter med att lösa hälsorelaterade problem och främjar utbytet av bra vårdmodeller.
  • Samordnar följande insatser genom Hälsosäkerhetskommittén:
  • Samarbetar med EU:s smittskyddsmyndighet, WHO Europa och Internationella organisationen för migration för att bättre kartlägga och tillgodose EU-ländernas och flyktingarnas behov.
  • Tar fram kurser and utbildningsmaterial för vårdpersonal och andra som arbetar med migranter för att informera dem om sjukdomar de kanske inte känner till och berätta om olika kulturella perspektiv och de nyanlända migranternas och flyktingarnas specifika behov.

Vägledning

EU har också utarbetat en personlig hälsojournal och en medföljande handbok för vårdpersonal som ska hjälpa dem att föra journal över nyanlända migranter och flyktingar och snabbt identifiera deras omedelbara behov.

I april 2020 lade kommissionen fram en ny vägledning med anledning av covid-19 om genomförandet av relevanta EU-bestämmelser när det gäller asyl, återvändandeförfaranden och vidarebosättning.

I juni 2020 publicerade EU:s smittskyddsmyndighet en vägledning om förebyggande och kontroll av covid-19 i anläggningar för mottagning och förvar av migranter och flyktingar i EU/EES och Storbritannien. Den innehåller vetenskapligt underbyggda råd om folkhälsoprinciper som ska följas för att undvika smittspridning. 

Projekt

Sedan 2003 har EU genomfört en rad projekt för att komma till rätta med den ojämlikhet i hälsa och vård som bland andra drabbar migranter och för att mäta skillnaderna i tillgång till hälso- och sjukvård så att migranterna kan integreras i de nationella vårdsystemen.