Sociala faktorer och jämlik hälsa

Migranters hälsa

I den europeiska migrationsagendan beskrivs EU:s åtgärder för att lösa krisen. År 2015 och 2016 anslog EU över 10 miljarder euro till detta arbete.

Förslag till ny EU-lagstiftning

I juni 2016 antog kommissionen en handlingsplan för bättre integration av migranter från länder utanför EU. Planen innehåller flera förslag om hälsa. Kommissionen vill också ändra blåkortsdirektivet så att det blir lättare för EU att locka till sig och behålla högkvalificerad arbetskraft från länder utanför EU, däribland vårdpersonal. Förslaget gör det också möjligt för flyktingar att ansöka om ett blått kort.

I juli 2016 godkände kommissionen förslag till en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet, däribland tre rättsakter med betydelse för migranters hälsa:

 • Förordningen om asylförfaranden
 • Skyddsförordningen
 • Direktivet om mottagningsvillkor

Hälso- och sjukvård

Kommissionens prioritering är att ge stöd till de länder som har tagit emot flest migranter. De flesta migranter är friska när de kommer till EU, men deras hälsa kan påverkas av flera faktorer före eller under resan. De kan t.ex. lida av fysisk utmattning, extremt psykiskt lidande, uttorkning eller köldskador. En del migranter har också dåliga levnadsvillkor, en osund livsstil eller kroniska sjukdomar som kan påverka den fysiska eller mentala hälsan.

 • Vad gör EU?

  • EU:s ekonomiska stöd ska bidra till att förbättra hälso- och sjukvården för utsatta migranter, integrera dem i de nationella vårdsystemen och utbilda vårdpersonal.
  • EU hjälper också de länder som tar emot många migranter att lösa hälsoproblem och utbyta bra vårdrutiner.
  • Genom Hälsosäkerhetskommittén samordnar EU insatser för att t.ex. 
   • sammanställa ansökningar om vacciner och andra sjukvårdprodukter från de EU-länder som har störst behov så att de kan få hjälp från andra länder
   • förbättra övervakningen av smittsamma sjukdomar via systemet för tidig varning och reaktion 
   • främja samarbete mellan nationella kontaktpunkter för hälsa och de myndigheter som ansvarar för civilskydd, asyl, migration och integration.
  • EU samarbetar med EU:s smittskyddsmyndighet, WHO Europa och Internationella organisationen för migration för att bättre kartlägga och tillgodose EU-ländernas och flyktingarnas behov.
  • EU tar fram utbildningsprogram för vårdpersonal där de lär sig om sjukdomar som de inte känner till. De får också kunskap om kulturella faktorer och migranternas särskilda behov.
  • EU har utarbetat en personlig hälsojournal och en medföljande handbok för vårdpersonal som ska hjälpa dem att föra journal över migranterna och identifiera deras omedelbara behov.

  Projekt

  EU arbetar sedan 2003 med att motverka hälsoskillnader och bland annat förbättra migranters hälsa. Inom flera projekt har man mätt skillnaderna i hälsa och tillgången till hälso- och sjukvård och bidragit till att integrera migranter i de nationella vårdsystemen.