Sociálne činitele a rozdiely v zdravotnej starostlivosti

Zdravie migrantov

Odpoveď EÚ na migračnú krízu sa stanovuje v európskej migračnej agende. V roku 2015 a 2016 vyčlenila EÚ na riešenie tejto krízy viac ako 10 miliárd EUR.

Návrhy na reformy práva EÚ

Komisia v júni 2016 prijala akčný plán pre lepšiu integráciu migrantov z krajín mimo EÚ, ktorý obsahuje niekoľko návrhov týkajúcich sa zdravia, a reformu smernice o modrej karte, čo umožní EÚ prilákať a udržať si vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane zdravotníckych pracovníkov. V návrhu sa utečencom takisto povoľuje podať žiadosť o modrú kartu.

V júli 2016 schválila Komisia návrhy na reformu spoločného európskeho azylového systému vrátane troch opatrení, ktoré ovplyvňujú zdravotnú starostlivosť o migrantov:

 • nariadenie o konaní o azyle,
 • kvalifikačné nariadenie,
 • smernica o podmienkach prijímania.

Zdravotná starostlivosť

Prioritou Komisie je poskytnúť podporu krajinám, ktoré prijímajú veľký počet migrantov. Väčšina migrantov je zdravých, keď prídu do EÚ, ale môžu mať na nich negatívny vplyv podmienky a faktory pred cestou alebo počas nej. Môžu byť napríklad fyzicky vyčerpaní, nesmierne zúfalí, dehydrovaní alebo podchladení, čo sa spája s ďalšími problémami, ako sú nevyhovujúce životné podmienky, nezdravý životný štýl alebo chronické choroby, ktoré môžu mať vplyv na ich fyzické a duševné zdravie.

 • Ako EÚ pomáha v tejto oblasti? EÚ poskytuje finančnú podporu s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť pre zraniteľných migrantov, integrovať ich do vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov.
 • V reakcii na výzvy týkajúce sa zdravia podporuje krajiny EÚ, ktoré čelia obzvlášť vysokým úrovniam migrácie, a presadzuje výmenu najlepších postupov v rámci modelov zdravotnej starostlivosti.
 • Koordinuje činnosti prostredníctvom Výboru pre zdravotnú bezpečnosť 
  • zhromažďovaním žiadostí o vakcíny a ďalší zdravotnícky materiál z najviac postihnutých krajín EÚ, aby im ostatné krajiny EÚ mohli pomôcť,
  • zlepšovaním monitorovania prenosných chorôb prostredníctvom systému včasného varovania a reakcie
  • spájaním národných kontaktných miest v oblasti zdravia s orgánmi, ktoré sú zodpovedné za finančné prostriedky určené na civilnú ochranu a azyl, migráciu a integráciu.
 • Spolupracuje s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, európskou pobočkou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Europe)Medzinárodnou organizáciou pre migráciu na lepšom určovaní a riešení potrieb krajín EÚ a utečencov.
 • Vytvára programy odbornej prípravy pre zdravotníckych pracovníkov. Vďaka nim sa zdravotnícki pracovníci oboznámia s chorobami, ktoré nepoznajú, a poskytnú sa im informácie o kultúrnych hľadiskách a osobitných potrebách prisťahovalcov.
 • Vypracovala osobný zdravotný záznam a sprievodnú Príručku pre zdravotníckych pracovníkov s cieľom pomôcť zdravotníckym pracovníkom vytvoriť anamnézy prichádzajúcich migrantov a utečencov a určiť ich bezprostredné potreby.

Projekty

EÚ od roku 2003 pracuje na riešení nerovností v zdravotnej starostlivosti vrátane otázok týkajúcich sa zdravia migrantov. EÚ uskutočnila projekty na meranie rozdielov v zdravotnom stave a prístupe k zdravotnej starostlivosti a na pomoc pri integrácii migrantov do vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti.