Sociálne činitele a rozdiely v zdravotnej starostlivosti

Zdravie migrantov

V septembri 2020 predložila Komisia nový pakt o migrácii a azyle, v ktorom sa stanovuje spravodlivejší prístup k riadeniu migrácie a azylu. Cieľom je dosiahnuť novú rovnováhu medzi zásadami spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity a vybudovať dôveru na základe komplexnejšieho prístupu a modernizovaných postupov. V pakte sa navrhuje urýchliť migračné procesy a posilniť riadenie migračných a pohraničných politík.

Do paktu je zahrnutá aj problematika zdravia migrantov a zdravotnej starostlivosti o nich, a to zavedením zdravotných kontrol, ktoré umožnia včas identifikovať potenciálne potreby migrantov.

Návrhy na reformy práva EÚ

Nový pakt o migrácii a azyle

V pakte sa stanovuje spôsob uzavretia rokovaní o návrhoch reforiem schválených v rokoch 2016 a 2018 s cieľom zefektívniť postupy a poskytnúť migrantom väčšie záruky.

Európska komisia zároveň oznámila, že do paktu budú zahrnuté tieto nové legislatívne návrhy:

Ďalšie návrhy

V júni 2016 prijala Komisia akčný plán týkajúci sa integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do členských štátov EÚ. Plán obsahuje niekoľko návrhov týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti a revízie smernice o modrej karte. Táto revízia je potrebná na riešenie nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a prilákanie vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane zdravotníckych pracovníkov.

V júli 2016 schválila Európska komisia druhý balík návrhov na reformu spoločného európskeho azylového systému vrátane právnych predpisov obsahujúcich ustanovenia o zdravotnej starostlivosti, ako napríklad:

Tieto návrhy sú súčasťou nového paktu o migrácii a azyle.

Čo v tejto súvislosti robí EÚ?

Prioritou Európskej komisie je poskytnúť podporu krajinám, ktoré prijímajú veľký počet migrantov. Väčšina migrantov je v čase príchodu do EÚ zdravá. Ich zdravotný stav sa však môže počas cestovania zhoršiť, alebo mohli trpieť určitými zdravotnými problémami už pred príchodom do EÚ.

Niektorí z nich môžu trpieť telesným vyčerpaním, veľkou skľúčenosťou, dehydratáciou alebo chladom a tieto okolnosti v súčinnosti s nevyhovujúcimi životnými podmienkami, nezdravým životným štýlom alebo chronickými ochoreniami môžu mať škodlivý vplyv na ich telesné a duševné zdravie.

Ako EÚ pomáha v tejto oblasti?

  • poskytuje finančnú podporu s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť pre zraniteľných migrantov, integrovať ich do vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov,
  • v reakcii na výzvy týkajúce sa zdravia podporuje krajiny EÚ, ktoré čelia obzvlášť vysokým úrovniam migrácie, a presadzuje výmenu najlepších postupov týkajúcich sa modelov zdravotnej starostlivosti,
  • prostredníctvom Výboru pre zdravotnú bezpečnosť koordinuje tieto činnosti:
  • spolupracuje s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu a s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu na lepšom určovaní a riešení potrieb krajín EÚ a utečencov,
  • vypracúva programy odbornej prípravy a školiace materiály pre zdravotníckych pracovníkov a iných odborníkov pracujúcich s migrantmi s cieľom oboznámiť ich s chorobami, ktoré nepoznajú, a poskytovať im informácie o rôznych kultúrnych perspektívach a osobitných potrebách nových migrantov a utečencov.

Usmernenia

EÚ zároveň vypracovala osobný zdravotný záznam a sprievodnú príručku pre zdravotníckych pracovníkov s cieľom poskytnúť zdravotníckym pracovníkom nástroje, ktoré im umožnia sledovať zdravotné záznamy nových migrantov a utečencov a rýchlo identifikovať ich bezprostredné potreby.

V apríli 2020 oznámila Komisia nové usmernenia týkajúce sa ochorenia COVID-19 – vykonávania príslušných ustanovení EÚ v oblasti azylu, konania o návrate a presídľovania.

V júni 2020 uverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb usmernenie o prevencii a kontrole infekcií COVID-19 v prijímacích a detenčných centrách pre migrantov a utečencov v EÚ/EHP a v Spojenom kráľovstve, ktoré obsahujú vedecké odporúčania týkajúce sa zásad verejného zdravia, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sa zabránilo šíreniu tejto choroby. 

Projekty

Od roku 2003 realizovala EÚ viacero projektov zameraných na riešenie nerovností v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti vrátane tých, ktoré postihujú migrantov, a na meranie rozdielov v prístupe k zdravotnej starostlivosti s cieľom podporiť väčšiu integráciu migrantov do vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti.