Czynniki społeczne i nierówności w zakresie zdrowia

Zdrowie migrantów

We wrześniu 2020 Komisja zaprezentowała nowy pakt o migracji i azylu ustanawiający sprawiedliwsze podejście do zarządzania migracją i azylem. Celem jest osiągnięcie równowagi między zasadami sprawiedliwego podziału odpowiedzialności i solidarności oraz budowa zaufania dzięki bardziej kompleksowemu podejściu do problemów i dzięki zmodernizowanym procedurom. W pakcie proponuje się przyspieszenie procesów migracyjnych oraz usprawnienie zarządzania polityką w zakresie migracji i ochrony granic.

W pakcie uwzględniono również zdrowie i opiekę zdrowotną migrantów przez wprowadzenie kontroli zdrowia, które umożliwią wczesne rozpoznanie potencjalnych potrzeb migrantów.

Propozycje reform prawa Unii

Nowy pakt o migracji i azylu

Pakt wyznacza dalszy tor działań zmierzających ku zakończeniu negocjacji w sprawie propozycji reform, które zatwierdzono w 2016 i 2018 r. w celu usprawnienia procedur i udzielenia migrantom większych gwarancji.

Komisja Europejska również ogłosiła uwzględnienie w Pakcie następujących nowych wniosków ustawodawczych:

Inne propozycje

W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska przyjęła plan działania w sprawie integracji obywateli spoza UE w państwach członkowskich UE. Plan ten zawiera szereg propozycji dotyczących sektora zdrowotnego i zmiany dyrektywy w sprawie niebieskiej karty. Zmiana jest konieczna, aby przeciwdziałać niedoborom kadrowym i zachęcić wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich, w tym pracowników służby zdrowia, do przyjazdu do UE.

W lipcu 2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła drugi pakiet wniosków w sprawie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego, w tym prawodawstwo zawierające przepisy w sprawie opieki zdrowotnej:

Wnioski te stanowią część nowego paktu o migracji i azylu.

Jakie działania podejmuje UE?

Priorytetem Komisji Europejskiej jest zapewnienie wsparcia krajom, które przyjęły dużą liczbę migrantów. Większość migrantów, którzy docierają do UE, jest zdrowa, choć ich stan zdrowia może ulec pogorszeniu w trakcie podróży lub mogli cierpieć na choroby współistniejące przed przyjazdem do UE.

Niektórzy z nich mogą uskarżać się na wyczerpanie fizyczne, poważny stres, odwodnienie lub uczucie zimna. Tę sytuację mogą komplikować nieodpowiednie warunki życia, niezdrowy styl życia lub choroby przewlekłe, co może negatywnie odbijać się na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Jakie działania pomocowe podejmuje UE?

 • UE zapewnia wsparcie finansowe, aby poprawić opiekę zdrowotną dla migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji, włączyć ich do krajowych systemów opieki zdrowotnej i organizować szkolenia dla personelu medycznego.
 • UE wspiera państwa członkowskie, które zmagają się ze szczególnie dużą liczbą migrantów i w związku z tym potrzebują wsparcia w stawianiu czoła problemom zdrowotnym. W tym celu UE promuje wymianę najlepszych praktyk dotyczących modeli opieki zdrowotnej.
 • UE koordynuje następujące działania za pośrednictwem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia:
  • przyjmowanie wniosków o produkty medyczne składanych przez najbardziej potrzebujące kraje UE, tak by inne państwa członkowskie mogły udzielić dodatkowego wsparcia
  • monitorowanie chorób zakaźnych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania i reagowania
  • wspieranie współpracy między krajowymi punktami kontaktowymi ds. zdrowia, ds. ochrony ludności i Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
 • UE współpracuje z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Biurem Regionalnym WHO dla Europy i Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, by lepiej diagnozować, jakie są konkretne potrzeby krajów UE i uchodźców, oraz skuteczniej je zaspokajać.
 • UE opracowuje programy szkoleniowe oraz materiały szkoleniowe przeznaczone dla pracowników służby zdrowia i innych specjalistów pracujących z migrantami. Programy te mają im pomóc w zdobyciu wiedzy na temat nieznanych im chorób, a także dostarczyć informacji o różnicach kulturowych oraz o szczególnych potrzebach nowo przybyłych migrantów i uchodźców.

Wytyczne

UE opracowała indywidualną dokumentację medyczną i towarzyszący jej podręcznik dla pracowników służby zdrowia, aby pomóc im w tworzeniu kart medycznych i ustalaniu najpilniejszych potrzeb przybywających migrantów i uchodźców.

W kwietniu 2020 r. Komisja podała do wiadomości publicznej komunikat zatytułowany COVID-19: Wskazówki dotyczące wdrażania odpowiednich przepisów UE w dziedzinie azylu, procedur powrotu oraz przesiedlenia.

W czerwcu 2020 r. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób opublikowało wytyczne w sprawie zapobiegania zakażeniom i kontroli COVID-19 w ośrodkach przyjmowania i pobytu migrantów i uchodźców w UE/EOG i Wielkiej Brytanii. Dokument ten zawiera naukowe opinie na temat zasad zdrowia publicznego, których należy przestrzegać, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się choroby. 

Opracowywanie projektów

Od 2003 r. UE zrealizowała szereg projektów służących usuwaniu nierówności w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej, w tym nierówności, jakich doświadczają migranci, i analizujących różnice w dostępie do opieki zdrowotnej, aby pomóc włączyć migrantów do krajowych systemów opieki zdrowotnej.