Determinanti soċjali u inugwaljanzi fis-saħħa

Is-saħħa tal-migranti

F’Settembru 2020, il-Kummissjoni ppreżentat Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil li jistabbilixxi approċċ aktar ġust għall-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-ażil. L-objettiv huwa li jinstab bilanċ ġdid bejn il-prinċipji tal-kondiviżjoni ġusta tar-responsabbiltà u s-solidarjetà u li tinbena l-fiduċja permezz ta’ approċċ aktar komprensiv u proċeduri modernizzati. Il-Patt jipproponi li jitħaffu l-proċessi tal-migrazzjoni u tissaħħaħ il-governanza tal-politiki dwar il-migrazzjoni u l-fruntieri.

Is-saħħa u l-kura tas-saħħa tal-migranti huma inklużi wkoll fil-Patt permezz tal-introduzzjoni ta’ kontrolli tas-saħħa li jippermettu l-identifikazzjoni bikrija tal-ħtiġijiet potenzjali tal-migranti.

Proposti għal riformi fil-liġi tal-UE

Il-Patt ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil

Il-Patt jistabbilixxi t-triq ’il quddiem biex jiġu konklużi n-negozjati dwar il-proposti ta’ riforma approvati fl-2016 u fl-2018, bil-għan li l-proċeduri jsiru aktar effiċjenti u jiġu pprovduti garanziji aktar b’saħħithom lill-migranti.

Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret ukoll il-proposti leġiżlattivi ġodda li ġejjin li għandhom jiġu inklużi fil-Patt:

Proposti oħra

F’Ġunju 2016, il-Kummissjoni adottat pjan ta’ azzjoni dwar l-integrazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi fl-Istati Membri tal-UE. Il-pjan fih diversi proposti relatati mal-kura tas-saħħa u r-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Karta Blu. Din ir-reviżjoni hija meħtieġa biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ staff kwalifikat u biex jiġu attirati ċittadini ta’ pajjiżi terzi bi kwalifiki għolja, inklużi professjonisti tal-kura tas-saħħa.

F’Lulju 2016, il-Kummissjoni Ewropea approvat it-tieni pakkett ta’ proposti għar-riforma tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil, inkluża l-leġiżlazzjoni li fiha dispożizzjonijiet dwar il-kura tas-saħħa bħal:

Dawn il-proposti jiffurmaw parti mill-Patt il-ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil.

X’qiegħda tagħmel l-UE?

Il-prijorità tal-Kummissjoni Ewropea hi li tagħti appoġġ lill-pajjiżi li jospitaw numru kbir ta’ migranti. Il-maġġoranza tal-migranti huma b’saħħithom mal-wasla tagħhom fl-UE. Madankollu, il-kundizzjoni tas-saħħa tagħhom tista’ tiddeterjora matul l-ivvjaġġar tagħhom jew setgħu sofrew minn xi kundizzjonijiet mediċi qabel ma waslu fl-UE.

Xi wħud minnhom jistgħu jsofru minn eżawriment fiżiku, tbatija estrema, deidratazzjoni jew kesħa, u dawn flimkien ma’ kundizzjonijiet tal-għajxien inadegwati, stil ta’ ħajja mhux tajjeb għas-saħħa jew mard kroniku jista’ jkollhom impatt detrimentali fuq is-saħħa fiżika u mentali tagħhom.

X'qed tagħmel l-UE biex tgħin?

 • tipprovdi appoġġ finanzjarju biex ittejjeb il-kura tas-saħħa għall-migranti vulnerabbli, tintegrahom fis-sistemi tal-kura tas-saħħa nazzjonali u tħarreġ lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa
 • tappoġġja lill-pajjiżi tal-UE li qed jaffaċċjaw livelli partikolarment għolja ta’ migrazzjoni fir-reazzjoni għall-isfidi li huma relatati mas-saħħa u tippromwovi l-qsim tal-aħjar prattiki dwar mudelli tal-kura tas-saħħa
 • tikkoordina l-attivitajiet permezz tal-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa:
  • il-ġabra ta’ talbiet għal provvisti tas-saħħa mill-pajjiżi l-aktar affettwati tal-UE sabiex pajjiżi oħra tal-UE jkunu jistgħu jwieġbu b’kapaċità addizzjonali
  • il-monitoraġġ tal-mard li jittieħed permezz tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni
  • tlaqqa’ flimkien il-punti ta’ kuntatt nazzjonali għas-saħħa, għall-protezzjoni ċivili, għall-ażil, għall-migrazzjoni u għall-fondi ta’ integrazzjoni
 • taħdem maċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, l-Uffiċċju Reġjonali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa għall-Ewropa u l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni biex tidentifika u tindirizza aħjar il-bżonnijiet tal-pajjiżi u r-refuġjati tal-UE
 • tiżviluppa programmi ta’ taħriġ u materjali ta’ taħriġ għall-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u professjonisti oħra li jaħdmu mal-migranti biex tiffamiljarizzawhom mal-mard li mhumiex konxji minnu u tipprovdilhom informazzjoni dwar perspettivi kulturali differenti u ħtiġijiet speċifiċi ta’ migranti u refuġjati li jkunu għadhom kif waslu.

Gwida

L-UE pproduċiet ukoll Rekord tas-Saħħa Personali u l-Manwal għall-professjonisti tas-saħħa li jakkumpanjah biex jipprovdu lill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa b’għodod li jippermettulhom iżommu rendikont tar-rekords mediċi ta’ migranti u refuġjati li jkunu għadhom kif waslu u jidentifikaw malajr il-ħtiġijiet immedjati tagħhom.

F’April 2020, il-Kummissjoni kkomunikat Gwida ġdida dwar il-COVID-19 dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-UE fil-qasam tal-ażil, il-proċeduri ta’ ritorn u r-risistemazzjoni.

F’Ġunju 2020, iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard ippubblika Gwida dwar il-prevenzjoni tal-infezzjonijiet u l-kontroll tal-COVID-19 fiċ-ċentri ta’ akkoljenza u detenzjoni tal-migranti u tar-refuġjati fl-UE/fiż-ŻEE u fir-Renju Unit li fiha pariri xjentifiċi dwar il-prinċipji tas-saħħa pubblika li jeħtieġ li jiġu segwiti biex jiġi evitat it-tixrid tal-marda. 

L-iżvilupp tal-proġetti

Mill-2003, l-UE wettqet għadd ta’ proġetti biex tindirizza l-inugwaljanzi fis-saħħa u l-kura tas-saħħa, inklużi dawk li jaffettwaw lill-migranti u biex tkejjel id-disparitajiet fl-aċċess għall-kura tas-saħħa biex titrawwem integrazzjoni akbar tal-migranti fis-sistemi tal-kura tas-saħħa nazzjonali.