Socialiniai veiksniai ir nelygybė sveikatos priežiūros srityje

Migrantų sveikata

2020 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė naują Migracijos ir prieglobsčio paktą, kuriame nustatytas teisingesnis požiūris į migracijos ir prieglobsčio valdymą. Siekiama rasti naują teisingo atsakomybės pasidalijimo ir solidarumo principų pusiausvyrą ir stiprinti pasitikėjimą taikant visapusiškesnį požiūrį ir modernizuotas procedūras. Pakte siūloma paspartinti migracijos procesus ir sustiprinti migracijos ir sienų politikos valdymą.

Pakte taip pat aptarti migrantų sveikatos ir sveikatos priežiūros aspektai, nustatant sveikatos patikras, kurios sudarys galimybę iš anksto nustatyti galimus migrantų poreikius.

Pasiūlymai dėl ES teisės aktų atnaujinimo

Naujasis migracijos ir prieglobsčio paktas

Pakte nustatomi tolesni veiksmai siekiant užbaigti derybas dėl 2016 m. ir 2018 m. patvirtintų reformų pasiūlymų, kad procedūros taptų veiksmingesnės, o migrantams būtų suteiktos didesnės garantijos.

Europos Komisija taip pat paskelbė šiuos naujų teisės aktų, kurie turi būti įtraukti į paktą, pasiūlymus:

Kiti pasiūlymai

2016 m. birželio mėn. Komisija priėmė ES nepriklausančių šalių piliečių integracijos ES valstybėse narėse veiksmų planą. Plane pateikta keletas pasiūlymų dėl sveikatos priežiūros ir Mėlynosios kortelės direktyvos peržiūros. Ši peržiūra būtina siekiant spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemą ir pritraukti aukštos kvalifikacijos ne ES šalių piliečius, įskaitant sveikatos priežiūros specialistus.

2016 m. liepos mėn. Europos Komisija patvirtino antrąjį pasiūlymų dėl bendros Europos prieglobsčio sistemos reformos rinkinį, įskaitant pasiūlymus dėl teisės aktų, į kuriuos įtrauktos nuostatos dėl sveikatos priežiūros:

Šie pasiūlymai yra naujojo Migracijos ir prieglobsčio pakto dalis.

Ką daro ES?

Europos Komisija pirmiausia siekia padėti šalims, priimančioms daug migrantų. Dauguma į ES atvykstančių migrantų yra sveiki. Vis dėlto jų sveikatos būklė galėjo pablogėti kelionėje arba gali būti, kad jie jau turėjo sveikatos sutrikimų prieš atvykdami į ES.

Kai kurie iš jų gali būti išsekę fiziškai, daug iškentėję, kamuojami troškulio ar šalčio, o kartu su netinkamomis gyvenimo sąlygomis, nesveiku gyvenimo būdu ar lėtinėmis ligomis tai gali neigiamai paveikti jų fizinę ir psichikos sveikatą.

Kaip padeda ES?

  • teikia finansinę paramą, siekdama pagerinti pažeidžiamų migrantų sveikatos priežiūrą, integruoti juos į nacionalines sveikatos priežiūros sistemas ir rengti sveikatos priežiūros specialistus;
  • teikia paramą su dideliais migracijos srautais susiduriančioms ES šalims, kad jos galėtų spręsti su sveikatos priežiūra susijusias problemas, ir skatina dalytis geriausia sveikatos priežiūros sistemų modelių patirtimi;
  • pasitelkusi Sveikatos saugumo komitetą, koordinuoja šią veiklą:
  • bendradarbiauja su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniu biuru ir Tarptautine migracijos organizacija, kad būtų geriau nustatomi ir tenkinami ES šalių ir pabėgėlių poreikiai;
  • rengia sveikatos priežiūros ir kitų su migrantais dirbančių specialistų mokymo programas ir mokomąją medžiagą, kad supažindintų juos su ligomis, apie kurias jie nežino, ir suteiktų jiems informacijos apie įvairias kultūrines perspektyvas ir konkrečius ką tik atvykusių migrantų ir pabėgėlių poreikius.

Gairės

ES taip pat parengė asmens sveikatos duomenų registravimo sistemą ir parankinį vadovą sveikatos priežiūros specialistams, siekiant padėti jiems parengti ką tik atvykusių migrantų ir pabėgėlių ligos istorijas ir greitai nustatyti jų neatidėliotinus poreikius.

2020 m. balandžio mėn. Komisija pateikė naujas su COVID-19 susijusias gaires, kaip įgyvendinti atitinkamas ES nuostatas prieglobsčio, grąžinimo procedūrų ir perkėlimo srityje.

2020 m. birželio mėn. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė Infekcijų prevencijos ir COVID-19 kontrolės migrantų ir pabėgėlių priėmimo ir sulaikymo centruose gaires, skirtas ES/EEE ir JK, kuriose pateikta mokslinių rekomendacijų dėl visuomenės sveikatos principų, kurių reikia laikytis, siekiant užkirsti kelią ligos plitimui. 

Projektų rengimas

Nuo 2003 m. ES įgyvendino keletą projektų, kuriais siekiama mažinti sveikatos ir sveikatos priežiūros skirtumus, įskaitant tuos, nuo kurių gali nukentėti migrantai, ir įvertinti galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis skirtumus, kad būtų skatinama didesnė migrantų integracija į nacionalines sveikatos priežiūros sistemas.