Social determinants

Zdravlje migranata

U Europskom migracijskom programu utvrđuje se odgovor EU-a na migracijsku krizu. U 2015. i 2016. EU je izdvojio više od 10 milijardi EUR za rješavanje krize.

Prijedlozi reformi zakonodavstva EU-a

Komisija je u lipnju 2016. donijela akcijski plan za bolju integraciju migranata koji nisu državljani EU-a, a koji obuhvaća nekoliko prijedloga u pogledu zdravstva i reformu direktive o plavoj karti, koja EU-u omogućuje da privuče i zadrži visokokvalificirane državljane trećih zemalja, uključujući zdravstvene djelatnike. Prijedlog omogućuje i izbjeglicama da podnesu zahtjev za plavu kartu.

Komisija je u srpnju 2016. odobrila prijedloge reforme zajedničkog europskog sustava azila, uključujući tri mjere koje utječu na zdravstvenu skrb migranata:

 • Uredba o postupcima azila
 • Uredba o kvalifikacijama
 • Direktiva o uvjetima prihvata.

Zdravstvena skrb

Prioritet Komisije jest pružiti podršku zemljama koje primaju velik broj migranata. Većina je migranata po dolasku u EU zdrava, ali mogu biti pogođeni raznim uvjetima i čimbenicima prije i tijekom putovanja. Primjerice, mogu biti fizički iscrpljeni, pod velikim stresom, dehidrirani ili promrzli, što može biti popraćeno drugim problemima kao što su neprikladni životni uvjeti, nezdrav način života ili kronične bolesti koje bi mogle utjecati na njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

 • Kako EU pomaže? EU pruža financijsku potporu u cilju poboljšanja zdravstvene skrbi za ranjive migrante, njihove integracije u nacionalne zdravstvene sustave te osposobljavanja zdravstvenih djelatnika.
 • Podupire države članice EU-a koje se suočavaju s posebno visokim razinama migracije u odgovaranju na izazove povezane sa zdravljem te potiče razmjenu najboljih praksi o modelima zdravstvene skrbi.
 • Koordinira aktivnosti preko Odbora za zdravstvenu sigurnost 
  • Prikuplja zahtjeve za cjepiva i ostale zdravstvene potrepštine iz zemalja EU-a koje su najviše pogođene kako bi ostale države članice EU-a mogle pomoći.
  • Poboljšava nadzor zaraznih bolesti putem sustava ranog upozorenja i odgovora
  • Spaja nacionalne kontaktne točke za zdravlje s onima zaduženima za civilnu zaštitu te fondovima za azil, migracije i integraciju.
 • Surađuje s Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti, Svjetskom zdravstvenom organizacijom za Europu i Međunarodnom organizacijom za migracije kako bi se bolje utvrdile i zadovoljile potrebe zemalja EU-a i izbjeglica.
 • Razvija programe osposobljavanja za zdravstvene djelatnike. Oni će zdravstvenim djelatnicima omogućiti učenje o bolestima s kojima nisu upoznati i informirati ih o kulturalnim perspektivama i specifičnim potrebama osoba koje pristižu.
 • Pripremio je osobni zdravstveni karton i prateći Priručnik za zdravstvene djelatnike kako bi pomogao zdravstvenim djelatnicima izraditi povijest bolesti pristiglih migranata i izbjeglica te utvrditi njihove neposredne potrebe.

Osmišljavanje projekata

EU od 2003. radi na uklanjanju nejednakosti u području zdravstva, uključujući zdravstvene probleme migranata. Provodi projekte s ciljem mjerenja razlika u području zdravlja i pristupu zdravstvenoj skrbi te pružanja pomoći migrantima u pogledu uključivanja u nacionalne zdravstvene sustave.