Sosiaaliset tekijät ja terveyserot

Maahanmuuttajien terveys

Syyskuussa 2020 komissio esitteli uuden maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen, jossa esitetään oikeudenmukaisempi lähestymistapa muuttoliikkeen ja turvapaikka-asioiden hallintaan. Tavoitteena on löytää uudenlainen tasapaino oikeudenmukaisen vastuunjaon ja solidaarisuuden välille sekä rakentaa luottamusta kattavamman lähestymistavan ja uudenaikaisten menettelyjen avulla. Sopimuksessa ehdotetaan muuttoliikeprosessien nopeuttamista sekä muuttoliike- ja rajapolitiikkojen hallinnoinnin vahvistamista.

Sopimus kattaa myös maahanmuuttajien terveyden ja terveydenhuollon, sillä siinä otetaan käyttöön terveystarkastukset, joiden avulla maahanmuuttajien mahdolliset tarpeet voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa.

Ehdotuksia EU:n lainsäädännön uudistamiseksi

Uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus

Uudella sopimuksella pyritään saattamaan vuosina 2016 ja 2018 hyväksyttyjä uudistusehdotuksia koskevat neuvottelut päätökseen. Tavoitteena on tehostaa menettelyjä ja varmistaa, että maahanmuuttajat saavat paremmat takeet tilanteestaan.

Euroopan komissio on myös ilmoittanut, että sopimukseen sisällytetään seuraavat uudet lainsäädäntöehdotukset:

Muita ehdotuksia

Komissio hyväksyi kesäkuussa 2016 toimintasuunnitelman EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotouttamiseksi EU:n jäsenvaltioihin. Suunnitelma sisältää useita ehdotuksia, jotka liittyvät terveydenhuoltoon ja sinistä korttia koskevan direktiivin tarkistamiseen. Tarkistus on tarpeen, sillä ammattitaitoisesta henkilöstöstä on pulaa, mistä syystä on voitava houkutella erittäin päteviä ammattilaisia muun muassa terveydenhuoltoon.

Heinäkuussa 2016 komissio hyväksyi Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista koskevan toisen ehdotuspaketin, joka sisältää muun muassa seuraavat terveydenhuoltoa koskevat säännökset:

Nämä ehdotukset ovat osa uutta maahanmuutto- ja turvapaikkasopimusta.

EU:n toimet

Komission ensisijaisena tavoitteena on tukea maita, joihin saapuu paljon maahanmuuttajia. Suurin osa maahanmuuttajista on terveitä saapuessaan EU:hun. Heidän terveydentilansa on kuitenkin saattanut heikentyä matkalla tai heillä on saattanut olla joitakin sairauksia ennen EU:hun saapumistaan.

Jotkut heistä saattavat kärsiä fyysisestä uupumuksesta, äärimmäisestä ahdingosta, kuivumisesta tai kylmettymisestä, ja tämä voi yhdessä huonojen elinolosuhteiden, epäterveellisten elämäntapojen tai kroonisten sairauksien kanssa vaikuttaa haitallisesti heidän fyysiseen ja psyykkiseen terveyteensä.

Mitä EU tekee tilanteen korjaamiseksi?

 • EU antaa taloudellista tukea haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien terveydenhuollon parantamiseen, maahanmuuttajien ottamiseen kansallisen terveydenhuollon piiriin ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen.
 • EU auttaa suuria tulijamääriä vastaanottavia EU-maita vastaamaan terveyshaasteisiin ja edistää terveydenhuollon hyvien käytäntöjen jakamista.
 • EU koordinoi seuraavanlaista toimintaa terveysturvakomitean kautta:
  • terveyspalveluja koskevien pyyntöjen kerääminen maahanmuuttajia eniten vastaanottaneista EU-maista, jotta muut EU-maat voivat toimittaa niihin lisäkapasiteettia
  • tartuntatautien seuraaminen varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän avulla
  • terveysasioista sekä pelastuspalvelusta ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoista vastaavien kansallisten yhteyspisteiden väliset yhteydet
 • yhteistyö Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen, Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön kanssa, jotta EU-maiden ja pakolaisten tarpeet voitaisiin tunnistaa paremmin ja niihin voitaisiin vastata tehokkaammin.
 • koulutusohjelmien ja koulutusmateriaalien laatiminen terveydenhuoltohenkilökunnalle ja muille maahanmuuttajien parissa työskenteleville ammattilaisille, jotta he saavat tietoa heille tuntemattomista sairauksista, erilaisista kulttuurisista näkökulmista sekä äskettäin saapuneiden maahanmuuttajien ja pakolaisten erityistarpeista.

Ohjeistus

EU on myös laatinut henkilökohtaisen terveyskortin ja siihen liittyvän käsikirjan terveydenhuollon ammattilaisille. Nämä ovat terveydenhuollon ammattilaisten välineitä, joiden avulla he saavat äskettäin saapuneiden maahanmuuttajien ja pakolaisten potilastiedot ja voivat tunnistaa nopeasti heidän välittömät tarpeensa.

Komissio antoi huhtikuussa 2020 uudet covid-19-ohjeet turvapaikka- ja palauttamismenettelyjä sekä uudelleensijoittamista koskevien EU:n säännösten täytäntöönpanosta.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus julkaisi kesäkuussa 2020 ohjeet covid-19-infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta maahanmuuttajien ja pakolaisten vastaanotto- ja säilöönottokeskuksissa EU:ssa/ETA:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ohjeet sisältävät tieteellisiä neuvoja kansanterveysperiaatteista, joita on noudatettava taudin leviämisen estämiseksi. 

Kehityshankkeet

EU on vuodesta 2003 lähtien toteuttanut useita hankkeita, joilla puututaan terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyvään eriarvoisuuteen, myös maahanmuuttajien vaikuttavaan eriarvoisuuteen, ja mitataan eroja terveydenhuollon saatavuudessa maahanmuuttajien integroimiseksi kansallisiin terveydenhuoltojärjestelmiin.