Κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες και ανισότητες στον τομέα της υγείας

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Υγεία των μεταναστών

Το Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση ορίζει την απόκριση της ΕΕ στην κρίση αυτή. Το 2015 και 2016, η ΕΕ διέθεσε περισσότερα από 10 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Προτάσεις μεταρρυθμίσεων της νομοθεσίας της ΕΕ

Τον Ιούνιο του 2016, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για την καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών από τρίτες χώρες, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες προτάσεις για τον τομέα της υγείας καθώς και πρόταση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για την μπλε κάρτα που δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να προσελκύσει και να κρατήσει υπηκόους τρίτων χωρών με υψηλές δεξιότητες, ιδίως επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Χάρη στην πρόταση αυτή θα μπορούν οι πρόσφυγες να υποβάλλουν αίτηση για μπλε κάρτα.

Τον Ιούλιο του 2016, η Επιτροπή ενέκρινε προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, μεταξύ άλλων 3 μέτρα που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών:

 • τον κανονισμό για τις διαδικασίες ασύλου
 • τον κανονισμό για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου
 • την οδηγία για τις προϋποθέσεις υποδοχής

Υγειονομική περίθαλψη

Προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να παρέχει στήριξη στις χώρες που φιλοξενούν μεγάλους αριθμούς μεταναστών. Οι περισσότεροι μετανάστες είναι υγιείς κατά την άφιξή τους στην ΕΕ, αλλά η υγεία τους μπορεί να κλονιστεί από διάφορες συνθήκες και παράγοντες πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Μπορεί π.χ. να υποφέρουν από σωματική εξάντληση, ακραίες καταστάσεις πόνου και δυστυχίας, αφυδάτωση ή κρύο, σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα, όπως οι ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής ή οι χρόνιες παθήσεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική τους υγεία.

 • Τι κάνει η ΕΕ για να βοηθήσει; Η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των ευάλωτων μεταναστών, την ένταξη των μεταναστών σε εθνικά συστήματα υγείας και την κατάρτιση των επαγγελματιών της υγείας.
 • Στηρίζει τις χώρες της ΕΕ με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα μετανάστευσης ώστε να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον τομέα της υγείας και προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τα μοντέλα υγειονομικής περίθαλψης.
 • Συντονίζει τις δραστηριότητες μέσω της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας, π.χ. 
  • ομαδοποιεί τα αιτήματα εμβολίων και άλλων προμηθειών στον τομέα της υγείας από χώρες της ΕΕ που έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε οι άλλες χώρες της ΕΕ να μπορούν να βοηθήσουν
  • βελτιώνει την παρακολούθηση των μεταδοτικών ασθενειών μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης 
  • φέρνει σε επαφή τα αρμόδια εθνικά σημεία επικοινωνίας με εκείνα που είναι επιφορτισμένα με την πολιτική προστασία και το ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης.
 • Συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας της Ευρώπης και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για τον καλύτερο προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των αναγκών των χωρών της ΕΕ και των προσφύγων.
 • Αναπτύσσει προγράμματα κατάρτισης για τους επαγγελματίες της υγείας. Τα προγράμματα θα βοηθούν τους επαγγελματίες της υγείας να ενημερώνονται για ασθένειες με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένοι και να λαμβάνουν πληροφορίες για τις πολιτιστικές αντιλήψεις και τις ειδικές ανάγκες των ατόμων που καταφθάνουν.
 • Δημιούργησε ένα προσωπικό μητρώο υγείας και ένα συνοδευτικό εγχειρίδιο για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας προκειμένου να τους βοηθήσει να εκπονήσουν ιστορικό υγείας των εισερχόμενων μεταναστών και προσφύγων και να διαπιστώσουν τις άμεσες ανάγκες τους.

Ανάπτυξη έργων

Από το 2003 η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, όπως τα ζητήματα υγείας των μεταναστών. Υλοποίησε έργα για τη μέτρηση των διαφορών στον τομέα της υγείας και όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη καθώς και για τη διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών σε εθνικά συστήματα υγείας.