Социални фактори и неравнопоставеност в здравеопазването

Здраве на мигрантите

Европейската програма за миграцията определя отговора на Европейския съюз на тази криза. През 2015 г. и 2016 г. ЕС е отпуснал повече от 10 млрд. евро за справяне с кризата.

Предложения за реформи на законодателството на ЕС

През юни 2016 г. Комисията прие план за действие за по-добро интегриране на мигрантите от страни извън ЕС, който включва няколко предложения в областта на здравеопазването и реформа на Директивата за синята карта, която дава възможност на ЕС да привлича и задържа висококвалифицирани граждани на държави извън ЕС, включително здравни работници. Предложените промени също така дават възможност на бежанците да кандидатстват за синя карта.

През юли 2016 г. Комисията одобри предложения за реформиране на общата европейска система за убежище, включително 3 мерки, засягащи здравното обслужване на мигрантите:

 • Регламент за процедурите за убежище
 • Регламент за квалификациите
 • Директива за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила

Здравеопазване

Приоритет на Комисията е да осигурява подкрепа за държавите, които приемат голям брой мигранти. Повечето мигранти са здрави, когато пристигат в ЕС, но е възможно да са засегнати от условия и фактори преди и по време на пътуването. Възможно е да страдат например от физическо изтощение, силна тревожност, дехидратация или студ и това може да е съчетано с други проблеми, като неподходящи условия на живот, нездравословен начин на живот или хронични болести, които биха могли да окажат въздействие върху физическото и психичното им здраве.

 • Какво прави ЕС, за да помогне? ЕС предоставя финансова помощ за подобряване на здравните грижи за уязвими мигранти, за тяхното интегриране в националните здравни системи и за обучение на здравни работници.
 • Той помага на държавите членки, които са изправени пред особено високи равнища на миграция, да отговорят на свързани със здравеопазването предизвикателства и насърчава обмена на добри практики във връзка със здравните модели.
 • Координира дейностите чрез Комитета за здравна сигурност 
  • Съпоставя исканията за ваксини и други здравни материали от държавите от ЕС, които са най-засегнати, така че други държави членки да могат да помогнат
  • Подобрява контрола на заразните болести чрез системата за ранно предупреждение и реагиране 
  • Обединява националните органи за контакт по въпросите на здравето с тези, които отговарят за средствата за гражданска защита, убежище, миграция и интеграция.
 • Работи заедно с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, Световната здравна организация — Европа и Международната организация по миграция за по-ефективно установяване и удовлетворяване на потребностите на страните от ЕС и на бежанците.
 • Разработва програми за обучение на медицински специалисти. Те ще помогнат на медицинските специалисти да научат повече за заболяванията, с които не са запознати, и ще предоставят информация за културните аспекти и конкретните нужди сред пристигналите.
 • Състави Лично здравно досие и съпровождащ Наръчник за медицинските специалисти в помощ на специалистите за определяне на медицинската история на пристигащите мигранти и бежанци и установяване на непосредствените им нужди.

Разработване на проекти

От 2003 г. насам ЕС работи за преодоляване на неравенството в здравеопазването, включително по въпросите на здравето на мигрантите. Бяха осъществени проекти за измерване на разликите в здравеопазването и достъпа до здравно обслужване и за интегрирането на мигрантите в националните системи на здравеопазване.