Health security and infectious diseases

Plánovanie pripravenosti a reakcie

Európska komisia navrhla v rámci revízie súčasného právneho základu (rozhodnutie 1082/2013/EÚ) nový rámec zdravotnej bezpečnosti. Nový rámec na základe skúseností získaných v boji proti koronavírusu posilní koordináciu EÚ a rozšíri úlohu agentúr EÚ pri koordinácii opatrení v oblasti pripravenosti a reakcie.

Rámcom na koordináciu plánovania pripravenosti a reakcie s cieľom posilniť kapacity monitorovania, včasného varovania a posúdenia mimoriadnych situácií v oblasti zdravia, ako kapacity v oblasti reakcie predstavuje do prijatia nových právnych predpisov rozhodnutie 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia.

Rozhodnutie:

  • podporuje výmenu najlepších postupov a skúseností s plánovaním pripravenosti a reakcie;
  • poskytuje základ pre vypracovanie národných plánov zameraných na riešenie rôznych druhov ohrozenia zdravia – napríklad infekčných chorôb, ako je pandemická chrípka, alebo iných prípadov spôsobených biologickými alebo neznámymi faktormi, nehôd spôsobených chemickými látkami, prírodných katastrof environmentálneho pôvodu alebo katastrof spôsobených úmyselným konaním;
  • pomáha zaistiť interoperabilitu vnútroštátnych plánov prostredníctvom koordinačných mechanizmov, analýzy a komunikačných nástrojov.
  • podporuje vykonávanie základných požiadaviek na kapacity podľa medzinárodných zdravotných predpisov WHO na zistenie, posúdenie, ohlásenie a reakciu pri mimoriadnych udalostiach v oblasti verejného zdravia.

Opatrenia EÚ na posilnenie pripravenosti zahŕňajú napríklad pravidelné cvičenia s cieľom overiť zavedené postupy v rámci plánov pripravenosti EÚ a členských štátov. V rámci programu EÚ v oblasti zdravia sa poskytuje podpora prostredníctvom odbornej prípravy a praktických cvičení, zlepšenia výmeny skúseností, usmernení a postupov v jednotlivých krajinách EÚ. Umožňuje to zabezpečiť, že národné orgány a inštitúcie sú schopné spolupracovať s Komisiou a medzi sebou pri výmene informácií v prípade rýchlo sa meniacej krízovej situácie.

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea) riadi projekty pripravenosti a reakcie od roku 2003.

Článok 5 rozhodnutia 1082/2013 zároveň obsahuje ustanovenia o spoločnom obstarávaní zdravotníckych protiopatrení, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň pripravenosti a nástroj na podporu koordinovanej reakcie na ohrozenia zdravia.

Spoločné obstarávanie zdravotníckych protiopatrení: zabezpečenie náležitej pripravenosti

Prepuknutie pandemickej chrípky H1N1 v roku 2009 poukázalo na nedostatky v mechanizmoch členských štátov EÚ, ktoré sa týkali zaobstarávania vakcín a liekov proti pandémii a s tým súvisiaceho problému kúpnej sily. Rada preto požiadala Európsku komisiu, aby vytvorila mechanizmu na spoločné obstarávanie zdravotníckych protiopatrení, ktorý by podporil spravodlivý a rovnocenný prístup k vakcínam proti pandemickej chrípke a ich distribúciu do budúcnosti.

Komisia 10. apríla 2014 schválila dohodu o spoločnom obstarávaní zdravotníckych protiopatrení. K aprílu 2020 podpísalo dohodu o spoločnom obstarávaní 37 krajín vrátane všetkých krajín EÚ a EHP, Spojeného kráľovstva, Albánska, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Srbska a Bosny a Hercegoviny, ako aj Kosova*.

Na základe dohody sa zavádza dobrovoľný mechanizmus, ktorý zúčastneným krajinám EÚ a inštitúciám EÚ umožňuje v prípade rôznych kategórií cezhraničných ohrození zdravia spoločne nakupovať zdravotnícke protiopatrenia vrátane vakcín, antivirotík a iných spôsobov liečby. Stanovujú sa v nej spoločné pravidlá praktickej organizácie postupov spoločného obstarávania, a to najmä:

  • praktické opatrenia postupu,
  • proces rozhodovania vzhľadom na výber postupu,
  • organizácia hodnotenia verejných súťaží a zadania zákaziek.

Účelom mechanizmu je zlepšiť pripravenosť krajín EÚ zmierňovať závažné cezhraničné ohrozenia zdravia, umožňovať spravodlivejší prístup ku konkrétnym zdravotníckym protiopatreniam a zlepšovať bezpečnosť dodávok, ako aj zabezpečovať vyváženejšie ceny pre zúčastnené štáty. Postup spoločného obstarávania sa môže začať, ak sa na ňom zúčastňujú a odhlasujú ho aspoň 4 členské štáty a Komisia.

Významný príspevok k ochrane verejného zdravia v EÚ a pripravenosti na závažné cezhraničné ohrozenie zdravia predstavuje uzavretie rámcových zmlúv na výrobu a dodávku vakcín proti pandemickej chrípke v marci 2019 medzi Komisiou a krajinami EÚ, ktoré predstavujú približne polovicu európskej populácie.

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou č. 1244/1999 BR OSN a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Súvisiace informácie