Редки болести

Гарантиране на здравната сигурност

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Лекарства сираци

Лекарствата „сираци“ се използват за лекуване на редки болести и се наричат така, понеже фармацевтичната промишленост няма голям финансов интерес от разработването и пускането на пазара на продукти, предназначени единствено за малък брой пациенти, страдащи от много редки заболявания.