Σπάνιες ασθένειες

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Eπιτροπή εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τις σπάνιες νόσους

Μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τις σπάνιες νόσους  βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικής για την καταπολέμηση τέτοιων νόσων.

Η ανάγκη για μια τέτοια επιτροπή επισημάνθηκε στην ανακοίνωση για τις σπάνιες νόσους: οι ευρωπαϊκές προκλήσεις COM(2008) 679 τελικό, και με την απόφαση της Επιτροπής αριθ. 2009/872/ΕΚ εγκρίθηκε η συγκρότησή της.