Редки болести

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Комитет на ЕС от експерти по редки болести

Комитет от експерти по редки болести  помага на Европейската комисия да съставя и прилага политика за борба с редките болести.

Необходимостта от подобен комитет бе установена в Съобщение за редките болести – предизвикателствата пред Европа, COM(2008) 679 окончателен, след което той бе официално създаден с Решение 2009/872/ЕО на Комисията.