Program v oblasti zdravia

Kto sa môže zapojiť do programu?

Na programe v oblasti zdravia sa zúčastňujú všetky členské štáty EÚ, Island, Nórsko, Srbsko a Moldavsko, t. j. subjekty so sídlom v týchto krajinách sú oprávnené zapojiť sa do výziev na predkladanie návrhov.

Niektoré ďalšie krajiny sú na ceste k podpísaniu dvojstrannej dohody s Európskou úniou (resp. tento postup začali) v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 282/2014 o ustanovení tretieho akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020). Mená týchto krajín sa zverejnia po ukončení postupu a podpísaní dohôd.

Okrem toho sa na programe môžu zúčastniť aj organizácie z krajín, ktoré sa do programu nezapojili, v prípade, že ich účasť môže prispieť k naplneniu cieľov programu. Takéto organizácie môžu dostať pozvánku na účasť od partnerov zo zúčastnených krajín. Nemôžu však na program poskytnúť finančný príspevok, ani finančné zdroje z programu získať.

Zúčastniť sa môže široká škála organizácií, medzi inými:

  • výskumné ústavy a univerzity,
  • orgány verejnej moci;
  • mimovládne organizácie,
  • komerčné firmy.

V závislosti od spôsobu financovania iniciatívy platia rozdielne podmienky pre účasť. Podrobnosti sa uvádzajú v ročnom pracovnom pláne a v následnej výzve na predkladanie návrhov a výzve na predkladanie ponúk, ktoré sa uverejňujú každý rok.