Terviseprogramm

Kes saavad osaleda?

Tervisevaldkonna tegevusprogrammis võivad osaleda kõik ELi liikmesriigid, Island, Moldova, Norra ja Serbia. Neis riikides registreeritud üksustel on õigus osaleda projektikonkurssidel.

Mitmed teised riigid on alustanud menetlust Euroopa Liiduga kahepoolse lepingu sõlmimiseks või on seda allkirjastamas kooskõlas määruse (EL) nr 282/2014 (millega luuakse liidu kolmas tervisevaldkonna tegevusprogramm aastateks 2014–2020) artikliga 6. Nende riikide nimed avaldatakse siis, kui menetlus on lõpule viidud ja lepingud allkirjastatud.

Isegi programmis mitteosalevate riikide organisatsioone julgustatakse osalema juhul, kui see aitab kaasa programmi eesmärkide saavutamisele. Selliseid organisatsioone saavad kutsuda partnerid osalevatest riikidest, kui nende osalemist peetakse kasulikuks. Vaatamata sellele ei saa kõnealused organisatsioonid rahaliselt panustada ega vastu võtta programmi raames eraldatavaid rahalisi vahendeid.

Osalemine on avatud laiale organisatsioonide ringile, sealhulgas:

  • teadusinstituutidele ja ülikoolidele;
  • riigiasutustele;
  • vabaühendustele;
  • ettevõtjatele.

Kehtivad erinevad osalemiseeskirjad, sõltuvalt algatuste rahastamisest. Täpsem teave on esitatud iga-aastases töökavas ning igal aastal avaldatavate projektikonkursside ja hankemenetluste juures.