Πρόγραμμα για την υγεία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Σερβία και η Μολδαβία, συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την υγεία. Συνεπώς οι φορείς που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες αυτές είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Ορισμένες άλλες χώρες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ή πρόκειται να υπογράψουν διμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 σχετικά με τη θέσπιση τρίτου προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020). Τα ονόματά τους θα δοθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και υπογραφούν οι σχετικές συμφωνίες.

Είναι επίσης δυνατή η συνεργασία με οργανισμούς από χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να κληθούν από εταίρους των συμμετεχουσών χωρών, εφόσον η συνεργασία τους κριθεί σκόπιμη. Δεν μπορούν όμως να συνεισφέρουν οικονομικά ούτε να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως:

  • Ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια
  • Δημόσια αρχή
  • ΜΚΟ
  • Εμπορικές επιχειρήσεις

Ισχύουν διαφορετικοί όροι συμμετοχής, ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης της εκάστοτε πρωτοβουλίας. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, καθώς και στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων και την πρόσκληση υποβολής προσφορών, που δημοσιεύονται κάθε χρόνο.