Folkhälsoprogrammet

Policy

Enligt grundfördraget ska EU i all sin verksamhet se till att människors hälsa skyddas. EU ska också samarbeta med medlemsländerna för att förbättra folkhälsan och förebygga ohälsa och sjukdomar.

EU:s folkhälsostrategi ”Tillsammans för hälsa” bidrar till Europa 2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla, eftersom friska invånare är en förutsättning för att vi ska nå målen.

Tredje folkhälsoprogrammet 2014–2020

Programmet har fyra övergripande mål:

  1. Främja hälsa, förebygga sjukdomar och verka för miljöer som underlättar en hälsosam livsstil enligt principen att hälsofrågor ska beaktas inom alla politikområden.
  2. Skydda EU-invånarna mot allvarliga internationella hot mot hälsan.
  3. Bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystem.
  4. Förbättra tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård.

Det tredje folkhälsoprogrammet är kommissionens viktigaste verktyg för att genomföra EU:s hälsostrategi. Programmet genomförs utifrån årliga arbetsprogram där man fastställer prioriterade områden och kriterierna för att finansiera insatser. Programmets totala budget är 449,4 miljoner euro.

Folkhälsoprogrammet sköts av kommissionen med hjälp av genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea).

Utvärderingar

Samråd – halvtidsutvärdering av EU:s tredje folkhälsoprogram (2014–2020)

Folkhälsoprogrammet 2008–2013

EU:s folkhälsoprogram 2008–2013 finansierade projekt och åtgärder under 2008–2013. De årliga målen var desamma som för Europa 2020-strategin: investeringar i hälsa och den åldrande befolkningen.

Kriterierna för finansiering angavs varje år i en arbetsplan. Sedan utlystes ansökningsomgångar för projekt, verksamhetsbidrag, konferenser och gemensamma åtgärder.

Intresserade kunde lämna in en ansökan. Efter en noggrann genomgång av ansökningarna meddelade kommissionen på sin webbplats vilka projekt som fick bidrag.

Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor hjälpte kommissionen att genomföra programmet.