Program zdravja

Politika

V skladu z ustanovno pogodbo mora EU s svojimi politikami varovati zdravje ljudi ter si skupaj z državami članicami prizadevati za izboljšanje javnega zdravja, preprečevanje bolezni ter odpravljanje nevarnosti za telesno in duševno zdravje.

Zdravstvena strategija EU „Skupaj za zdravje“ dopolnjuje splošno strategijo Evropa 2020. S strategijo Evropa 2020 se bo EU razvila v pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo, ki bi napredek omogočalo vsem. Nujen predpogoj za to pa je zdravo prebivalstvo.

Tretji zdravstveni program (2014–2020)

Program ima štiri glavne cilje. Prizadeva si za:

  1. promocijo zdravja, preprečevanje bolezni in ustvarjanje spodbudnega okolja za zdrav način življenja ob upoštevanju načela „zdravje v vseh politikah“
  2. zaščito državljanov Unije pred resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje
  3. spodbujanje inovativnih, učinkovitih in vzdržnih zdravstvenih sistemov
  4. lažji dostop do boljšega in varnejšega zdravstvenega varstva za državljane Unije

Tretji zdravstveni program EU je glavni instrument Evropske komisije za uresničevanje zdravstvene strategije EU. Program se izvaja na podlagi letnih delovnih načrtov, v katerih so določena prednostna področja in merila za financiranje ukrepov v okviru programa. Celotni proračun programa znaša 449,4 milijona evrov.

Zdravstveni program upravlja Komisija s pomočjo Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano.

Vrednotenja

Odprto javno posvetovanje o vmesni oceni tretjega zdravstvenega programa za obdobje 2014–2020

Zdravstveni program EU (2008–2013)

Zdravstveni program EU (2008–2013) je financiral projekte in ukrepe v obdobju 2008–2013. Letni cilji programa so bili usklajeni s cilji strategije Evropa 2020: vlaganje v zdravje in ukrepanje v zvezi s staranjem prebivalstva.

Merila za financiranje v okviru programa so bila vsako leto določena z delovnim načrtom. Nato so bili objavljeni razpisi za prijavo projektov, nepovratnih sredstev za poslovanje, konferenc in skupnih ukrepov.

Na razpise so se lahko prijavile vse zainteresirane skupine. Komisija je temeljito pregledala vse prijave in izbrala projekte, ki so prejeli finančna sredstva. Sklepi o dodelitvi sredstev so bili objavljeni na spletišču Komisije.

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano je pomagala Komisiji pri izvajanju programa.