Program w dziedzinie zdrowia publicznego

Polityka

Zgodnie z traktatem założycielskim UE ma za zadanie gwarantować ochronę zdrowia ludzkiego we wszystkich obszarach swojej działalności oraz wspólnie z państwami członkowskimi dążyć do podwyższenia poziomu zdrowia publicznego, zapobiegać chorobom u ludzi oraz eliminować źródła zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Strategia UE dotycząca ochrony zdrowia „Razem na rzecz zdrowia” wspiera realizację strategii „Europa 2020”. Celem strategii „Europa 2020” jest przekształcenie gospodarki UE w gospodarkę inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz promowanie wzrostu gospodarczego z myślą o wszystkich obywatelach. Jednym z podstawowych warunków umożliwiających osiągnięcie tego celu jest dobry stan zdrowia społeczeństwa.

Trzeci program w dziedzinie zdrowia (2014-2020)

Program obejmuje cztery cele nadrzędne. Są to:

  1. promocja zdrowia, profilaktyka chorób i tworzenie środowisk sprzyjających prowadzeniu zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem zasady „zdrowie we wszystkich politykach”
  2. ochrona obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi
  3. zwiększanie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej
  4. ułatwianie obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.

Trzeci program UE w dziedzinie zdrowia jest głównym instrumentem, przy pomocy którego Komisja Europejska realizuje unijną strategię zdrowia. Jest ona wdrażana jest poprzez roczne plany działań określające priorytetowe dziedziny oraz kryteria finansowania działań w ramach tego programu. Roczny budżet programu wynosi 449,4 mln euro.

Program działań w dziedzinie zdrowia realizuje Komisja wspólnie z Agencją Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA).

Oceny

Otwarte konsultacje społeczne dotyczące przeglądu śródokresowego trzeciego programu działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020)

Program w dziedzinie zdrowia (2008-2013)

Z unijnego programu w dziedzinie zdrowia (2008-2013) finansowane były projekty i działania realizowane w latach 2008−2013. Cele roczne były zgodne z celami wyznaczonymi w strategii „Europa 2020”: tj. inwestowanie w zdrowie oraz sprostanie wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa.

Kryteria finansowania działań w ramach tego programu były co roku przedstawiane w planie działania. Następnie publikowane były zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów, dotacji operacyjnych, konferencji oraz wspólnych działań.

Zainteresowane strony mogły wówczas składać wnioski. Po dokładnym rozpatrzeniu wniosków Komisja wybierała projekty, które otrzymały dofinansowanie. Decyzje o udzieleniu dotacji były publikowane na stronach Komisji.

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA) pomagała Komisji w realizowaniu tego programu.