Veselības aizsardzības programma

Politika

Saskaņā ar Eiropas Savienības dibināšanas līgumu veselības aizsardzība jāiekļauj visās ES politikas jomās. ES jāsadarbojas ar dalībvalstīm, lai uzlabotu sabiedrības veselību, novērstu cilvēku saslimšanu un likvidētu fiziskās un psihiskās veselības apdraudējuma cēloņus.

ES veselības aizsardzības stratēģija “Kopā par veselību” atbalsta vispārējo stratēģiju “Eiropa 2020”, kuras mērķis ir Eiropas Savienībā attīstīt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku, kas veicina vispārēju izaugsmi. Viens no priekšnoteikumiem ir iedzīvotāji ar labu veselību.

Trešā veselības programma (2014–2020)

Šai programmai ir 4 plaši mērķi, proti:

  1. veicināt veselību, novērst saslimšanu un veicināt veselīgam dzīvesveidam labvēlīgu vidi atbilstoši principam, ka veselība jāņem vērā visās politikas jomās;
  2. pasargāt Savienības pilsoņus no nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem;
  3. atbalstīt inovatīvas, efektīvas un ilgtspējīgas veselības aprūpes sistēmas;
  4. Savienības iedzīvotājiem atvieglot piekļuvilabākai un drošākai veselības aprūpei.

Trešā ES veselības programma ir galvenais instruments, ar ko Eiropas Komisija īsteno ES veselības stratēģiju. To īsteno atbilstoši gada darba plāniem, kuros nosaka prioritārās jomas un programmas darbību finansēšanas kritērijus. Programmas kopējais budžets ir 449,4 miljoni eiro.

Veselības programmu vada Komisija, kurai palīdz Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA).

Novērtējumi

Atklāta sabiedriskā apspriešana par trešās veselības programmas 2014.–2020. gadam vidusposma novērtējumu

ES veselības programma (2008–2013)

No ES veselības programmas 2008.–2013. gadam finansēja projektus un pasākumus laikā no 2008. līdz 2013. gadam. Gada mērķi bija tie paši, kas izvirzīti stratēģijā “Eiropa 2020”, – ieguldījumi veselībā un sabiedrības novecošanas problēmas risināšana.

Saskaņā ar šo programmu īstenoto pasākumu finansējuma piešķiršanas kritērijus katru gadu noteica darba plānā, kam sekoja uzaicinājums iesniegt projektu, darbības dotāciju, konferenču un kopīgas rīcības priekšlikumus.

Ieinteresētās personas varēja iesniegt pieteikumus. Rūpīgi izskatījusi pieteikumus, Komisija izvēlējās finansējamos projektus. Lēmumus par finansējuma piešķiršanu pēc tam publicēja Komisijas tīmekļa vietnē.

Programmas īstenošanā Komisijai palīdzēja Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra.