Sveikatos programa

Politika

Pagal steigimo sutartį ES privalo užtikrinti, kad į visas politikos sritis būtų įtrauktas žmogaus sveikatos apsaugos aspektas, ir bendradarbiauti su ES šalimis, kad būtų gerinama visuomenės sveikata, užkirstas kelias ligoms ir pašalintas pavojus fizinei ir psichikos sveikatai.

Vykdant ES sveikatos strategiją „Kartu sveikatos labui“ padedama įgyvendinti bendrą strategiją „Europa 2020“. Strategija „Europa 2020“ siekiama, kad ES ekonomika taptų pažangia, tvaria, integracine ir būtų skatinamas ekonomikos augimas visų labui. Viena iš būtinų sąlygų tai pasiekti – gera gyventojų sveikata.

Trečioji sveikatos programa (2014–2020 m.)

Ši programa turi 4 bendrus tikslus. Ja siekiama:

  1. Skatinti sveikatingumą, užkirsti kelią ligoms ir propaguoti sveiką gyvenseną skatinančią aplinką, atsižvelgiant į sveikatos aspektų integravimo į visų sričių politiką principą,
  2. Apsaugoti Europos Sąjungos piliečius nuo rimtų tarpvalstybinių grėsmių sveikatai,
  3. Prisidėti prie novatoriškų, veiksmingų ir tvarių sveikatos priežiūros sistemų kūrimo,
  4. Sudaryti palankesnes sąlygas Europos Sąjungos piliečiams naudotis geresne ir saugesne sveikatos priežiūra.

Trečioji ES sveikatos programa yra pagrindinė Europos Komisijos priemonė ES sveikatos strategijai įgyvendinti. Programa įgyvendinama vykdant metinius darbo planus, kuriuose nustatomos prioritetinės veiksmų sritys ir finansavimo pagal programą kriterijai. Visas programos biudžetas yra 449,4 mln. eurų.

Sveikatos programą administruoja Europos Komisija padedant Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomajai įstaigai (CHAFEA).

Vertinimai

Viešos konsultacijos dėl Trečiosios sveikatos programos (2014–2020 m.) laikotarpio vidurio vertinimo

ES sveikatos programa (2008–2013 m.)

Pagal 2008–2013 m. ES sveikatos programą buvo finansuojami 2008–2013 m. projektai ir veiksmai. Metiniai tikslai buvo tokie patys, kokie nurodyti strategijoje „Europa 2020“: investicijos į sveikatos priežiūrą ir visuomenės senėjimo keliami uždaviniai.

Veiksmų finansavimo pagal programą kriterijai buvo kasmet nustatomi darbo plane, o paskui skelbiami projektų, veiklos dotacijų, konferencijų ir bendrų veiksmų konkursai.

Suinteresuotosios šalys galėjo teikti paraiškas. Kruopščiai jas išnagrinėjusi, Komisija atrinko projektus, kuriems buvo skirtas finansavimas. Sprendimai dėl dotacijų skyrimo paskelbti Komisijos interneto svetainėje.

Komisijai įgyvendinti programą padėjo Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga (CHAFEA).