Πρόγραμμα για την υγεία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Η ΕΕ, βάσει της ιδρυτικής της συνθήκης, υποχρεούται να εξασφαλίζει την προστασία της υγείας στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της, και να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας και την αποτροπή των πηγών κινδύνου για τη σωματική και ψυχική υγεία.

Η στρατηγική της ΕΕ "Μαζί για την Υγεία" στηρίζει την ευρύτερη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η «Ευρώπη 2020» σκοπό έχει να μετατρέψει την ΕΕ σε μια έξυπνη και βιώσιμη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα προάγει την ανάπτυξη για όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι η καλή υγεία του πληθυσμού.

Τρίτο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία (2014-2020)

Το πρόγραμμα έχει 4 βασικούς στόχους. Οι στόχοι της συνίστανται στα εξής:

  1. Προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και διαμόρφωση συνθηκών κατάλληλων για υγιεινούς τρόπους ζωής, με βάση την αρχή "η υγεία σε όλες τις πολιτικές"
  2. Προστασία των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας
  3. Συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγείας
  4. Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της Ένωσης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη.

Το τρίτο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγεία. Το πρόγραμμα υλοποιείται με βάση ετήσια σχέδια εργασίας, τα οποία καθορίζουν τους τομείς προτεραιότητας και τα κριτήρια χρηματοδότησης δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 449,4 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα για την υγεία το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βοήθεια του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea).

Αξιολογήσεις

Ανοικτή δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του 3ου προγράμματος για την υγεία (2014-2020)

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία (2008-2013)

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία 2008-2013 χρηματοδότησε δράσεις και έργα την περίοδο 2008 - 2013. Οι ετήσιοι στόχοι του προγράμματος ήταν συνυφασμένοι με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: επένδυση στην υγεία και αντιμετώπιση του θέματος της γήρανσης του πληθυσμού.

Τα κριτήρια χρηματοδότησης των δράσεων του προγράμματος καθορίζονταν κάθε χρόνο στο πλαίσιο σχεδίου εργασίας. Ακολουθούσαν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα, επιχορηγήσεις λειτουργίας, συνέδρια και κοινές δράσεις.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούσαν να υποβάλουν σχετική αίτηση. Μετά από διεξοδική εξέταση των αιτήσεων, η Επιτροπή επέλεγε τα προς χρηματοδότηση έργα. Στη συνέχεια, οι αποφάσεις ανάθεσης δημοσιεύονταν στον ιστότοπό της.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea) συνέδραμε την Επιτροπή στην υλοποίηση του προγράμματος.